Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγύηση σε δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Στόχος είναι η κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδυτικού Σκοπού, με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ο αρχικός προϋπολογισμός για την παροχή εγγυήσεων μέσω του Ταμείου ανέρχεται στο ποσό των 25.000.000 ευρώ. Μέσω του προϋπολογισμού αυτού και του συντελεστή μόχλευσης, μπορούν να χορηγηθούν δάνεια ύψους έως 62.500.000 ευρώ.

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο (Guarantee Rate) ορίζεται σε 80%.

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται σε Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11), Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12), Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).
 • κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • είναι επιχειρήσεις που κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις (σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η Ελλάδα.

Αντικείμενο Δράσης

Α.  ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

 • Από Ευρώ 000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση
 • Δάνειο διάρκειας από 1 έως 10 έτη. Η διάρκεια δανείου είναι ίση με τη διάρκεια εγγύησης, δηλαδή το δάνειο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη της εγγύησης
 • Επιλέξιμες θεωρούνται οι επενδυτικές δαπάνες κάθε είδους, των οποίων η αναγκαιότητα τεκμηριώνεται από το υποβαλλόμενο, με την αίτηση δανειοδότησης , επιχειρηματικό σχέδιο.

Β.  ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ

 • Από Ευρώ 000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση
 • Δάνειο διάρκειας από 1 έως 5 έτη. Η διάρκεια δανείου είναι ίση με τη διάρκεια εγγύησης, δηλαδή το δάνειο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη της εγγύηση.
 • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση/ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως αποτυπώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο που υποβάλει η επιχείρηση. Ενδεικτικά, χρηματοδοτούνται δαπάνες προμηθευτών, αμοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές, αμοιβές τρίτων, ενοίκια, αναλώσιμα, κλπ. Οι δαπάνες αυτές, δύναται να αφορούν:
  • ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια
  • κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης
  • κεφάλαιο για την ενίσχυση των γενικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης
  • υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
  • διείσδυση σε νέες αγορές

Σημειώνεται πως το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο) είναι 50% ανά δάνειο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο ΠΣΚΕ, είναι η 13η/1/2022.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr δηλώνοντας την Τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.