Ταυτότητα

H Novisors είναι μία νεοσύστατη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία προέκυψε ως spin-out εταιρία της Ευρωσύμβουλοι, μεταφέροντας εξειδικεμένο προσωπικό μαζί με συσσωρευμένη εμπειρία και know-how στη νέα αυτή επιχειρηματική πρωτοβουλία. Η Novisors είναι μια ανώνυμη εταιρία που λειτουργεί αυτόνομα, με δική της στρατηγική ανάπτυξης, η οποία εφαρμόζεται παράλληλα και συμπληρωματικά με τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωσύμβουλοι, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό που λειτουργεί υποστηρικτικά, τόσο στο επίπεδο της συνεργασίας αυτής καθ’ αυτής όσο και για την ευρύτερη προοπτική ανάπτυξης και των δύο εταριών.

Με τη σύσταση της Novisors, η Ευρωσύμβουλοι μεταφέρει ως δραστηριότητα την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα- πελατών της στην νέα εταιρία, με στόχο την δημιουργία μίας αυτόνομης, ευέλικτης και πιο λειτουργικής επιχειρηματικής δομής, κατάλληλης για την υποστήριξη των εξειδικευμένων και ιδιαίτερων αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς.

Στόχος

Στρατηγικός στόχος της Novisors αποτελεί η σταδιακή ισχυροποίηση της παρουσίας της εταιρίας στον ευρύ χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ως μία συμβουλευτική με ισχυρά στοιχεία καινοτομίας, δικτύωσης και με έντονο συνεργατικό προφίλ με τους πελάτες της καθώς το όραμα της εταιρίας είναι, οι πελάτες της να την αντιμετωπίζουν ως μία ακόμα λειτουργική οντότητα της εταιρίας τους, ως έναν ακόμα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας τους.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Novisors αποτελείται από πρώην στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα της Ευρωσύμβουλοι και συγκεκριμένα από το τμήμα των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξ ού και η υψηλή εξειδίκευση της εταιρίας σε θέματα προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τα στελέχη της εταιρίας διακρίνονται για την πολύχρονη – συσσωρευμένη εμπειρία τους και του υψηλού επιπέδου ακαδημαικής τους μόρφωσης. Στην ομάδα των ιδρυτικών μελών – μετόχων της εταιρίας συγκαταλέγονται ο νυν διευθυντής του Ιδιωτικού τομέα της Ευρωσύμβουλοι, κ. Παναγιώτης Ραΐδης και η πρώην επικεφαλής του τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κα Γεωργία Ντάλλε.