Ταυτότητα

H Novisors αποτελεί μία εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών η οποία προέκυψε ως spin-out* εταιρία της Ευρωσύμβουλοι τον Ιούλιο του 2020, μεταφέροντας εξειδικευμένο προσωπικό μαζί με συσσωρευμένη εμπειρία και know-how στη νέα αυτή επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Έκτοτε, η Novisors είναι μια ανώνυμη εταιρία που λειτουργεί αυτόνομα, με ισχυρή στρατηγική και προοπτικές, ακολουθώντας μία έντονη αναπτυξιακή πορεία, έχοντας σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στο μέλλον.

Τον Ιούλιο του 2020, η Ευρωσύμβουλοι μεταφέρει ως δραστηριότητα την συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα στην νέα εταιρία, με στόχο την δημιουργία μίας αυτόνομης, ευέλικτης και πιο λειτουργικής επιχειρηματικής δομής, κατάλληλης για την υποστήριξη των εξειδικευμένων και ιδιαίτερων αναγκών του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς.

Στόχος

Στρατηγικός στόχος της Novisors αποτελεί η περαιτέρω ισχυροποίηση της παρουσίας της εταιρίας στον ευρύ χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών ως μία εταιρία με ισχυρά στοιχεία καινοτομίας, δικτύωσης και με έντονο συνεργατικό προφίλ καθώς το όραμα της εταιρίας είναι, οι πελάτες της να την αντιμετωπίζουν ως μία ακόμα λειτουργική οντότητα της εταιρίας τους, ως έναν ακόμα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας τους.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Novisors αποτελείται από πρώην στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα της Ευρωσύμβουλοι και συγκεκριμένα από το τμήμα των συγχρηματοδοτούμενων έργων, εξ ού και η υψηλή εξειδίκευση της εταιρίας σε θέματα προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τα στελέχη της εταιρίας διακρίνονται για την πολύχρονη – συσσωρευμένη εμπειρία τους και του υψηλού επιπέδου ακαδημαικής τους μόρφωσης. Στην ομάδα των ιδρυτικών μελών – μετόχων της εταιρίας συγκαταλέγονται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κ. Παναγιώτης Ραΐδης (νυν διευθυντής του Ιδιωτικού Τομέα της Ευρωσύμβουλοι) και η Υπεύθυνη Προγραμμάτων, κα Γεωργία Ντάλλε (πρώην επικεφαλής του τμήματος Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωσύμβουλοι).