Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση « Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 20.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Πρόκειται για επιχορήγηση από 500€ έως 2.000€, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (τρεις) 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, οι οποίοι θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν ως Κύρια Δραστηριότητα έναν τουλάχιστον από τους ΚΑΔ 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 6910.14, 69.10.15.01,
 • να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020
 • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης (01/06/2021)
 • να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
 • να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Η/Υ,
 • laptops,
 • routers,
 • web κάμερες,
 • μικρόφωνα,
 • ακουστικά,
 • ηχεία,
 • συστήματα τηλεδιάσκεψης,
 • scanners/πολυμηχανήματα,
 • οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500€ και έως τα όρια που αναφέρονται ανωτέρω υπό προϋποθέσεις.

Ενδεικτικά δεν αποτελούν επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (01-06-2021)

Η αξιολόγηση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .