Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 – ενημέρωση προθεσμίων

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» είναι περιφερειακού χαρακτήρα, δηλαδή προκηρύσσεται ανά περιφέρεια και χρηματοδοτείται διακριτά από τα επιμέρους Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Έχει ως στόχο την στήριξη των επιχειρήσεων των Περιφερειών που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη) ανά Περιφέρεια αποτυπώνεται στον πίνακα 2 της παρούσας.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους. Τα όρια χρηματοδότησης ανά Περιφέρεια και δικαιούχο αποτυπώνονται στον πίνακα 2 της παρούσας.

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Πολύ Μικρές και  Μικρές  Επιχειρήσεις  οι οποίες:

  • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
  • νομίμως λειτουργούν στην εκάστοτε Περιφέρεια,
  • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
  • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
  • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος του εκάστοτε οδηγού και στον οποίο δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης

 

Αντικείμενο δράσης

Χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019 (τα όρια χρηματοδότησης ανά Περιφέρεια αποτυπώνονται στον πίνακα 2 της παρούσας)

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές Βιολογικές δραστηριότητες)

 

Αξιολόγηση – βαθμολογία

Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στην συγκριτική βαθμολόγηση, βάσει τριών κριτηρίων:


Κριτήριο
Υπολογισμός Max
Ετήσιες μονάδες εργασίες (ΕΜΕ) έτους 2019 Κάθε ΕΜΕ βαθμολογείται με 1 μονάδα (για άνω των 25 ΕΜΕ συμπληρώνουμε 25)

Σημειώνεται ότι στον αριθμό απασχολουμένων (ΕΜΕ) του βαθμολογούμενου κριτηρίου ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι επιχειρήσεων, ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης

25

ΚΠΦΤΑ[1] προς κύκλο εργασιών (Κ.Ε.) 2019 Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0 έως και 0,3 προκύπτει γραμμικά ως εξής: (EBIΤDA/Κ.Ε.)*50

–  Για τιμές κριτηρίου ίσες ή μικρότερες του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

–  Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 0,3 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 15

–  Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του έτους 2019 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

15

Κ.Ε. Β’ τριμ. 2019 προς Κ.Ε. Β’ τριμ. 2020 Ο βαθμός για τιμές κριτηρίου από 1 έως και 10 προκύπτει ως εξής: [Κ.Ε.(Α)/Κ.Ε.(Β)]*6

–  Για τιμές κριτηρίου μικρότερες του 1 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 0

–  Για τιμές κριτηρίου μεγαλύτερες του 10 ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60

–  Σε περίπτωση που ο Κ.Ε. του διαστήματος από 1/4/2019 έως 30/06/2019 είναι ίσος ή μικρότερος του 0 ο βαθμός είναι 0

–  Σε περίπτωση που ο Κ. Ε. του διαστήματος από 1/4/2020 έως 30/06/2020 είναι μικρότερος ή ίσος του 0 (και ο αντίστοιχος Κ.Ε. του 2019 μεγαλύτερος του 0) ο βαθμός στο κριτήριο αυτό είναι 60

60

Πίνακας 1: Τρόπος υπολογισμού βαθμολογίας αιτήσεων

  

Διαφοροποίηση μεταξύ Περιφερειών

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα στα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ τους οι επιμέρους προσκλήσεις ανά περιφέρεια[2]:

Περιφέρεια Δημόσια Δαπάνη (σε εκατ. €) Όρια ενίσχυσης (σε χιλ. €) Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής
Κεντρικής Μακεδονίας 150 5 – 50 10/9/2020 12/10/2020[3]
Δυτικής Μακεδονίας 10 5 – 40 2/10/2020 11/11/2020[3]
Δυτικής Ελλάδας 30 5 – 50 06/10/2020 26/10/2020[3]
Ιονίων Νήσων 14 3 – 30 08/10/2020 29/10/2020[3]
Θεσσαλίας 30 5 – 50 13/10/2020 30/10/2020[3]
Κρήτης 50 3 – 40 13/10/2020 27/11/2020[3]
Βορείου Αιγαίου 25 5 – 50 14/10/2020 23/11/2020[3]
Πελοποννήσου 30 5 – 40 08/10/2020 15/12/2020
Στερεάς Ελλάδας 10 4 – 40 13/10/2020 03/11/2020[3]
Ηπείρου 30 3 – 15 15/10/2020 04/12/2020[3]
Αττικής 200 5 – 50 23/10/2020 21/12/2020
Νοτίου Αιγαίου 30 5 – 30 21/10/2020 02/12/2020[3]

[1] Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

[2]  Η ΑΜΘ ακολουθεί σημαντικά διαφορετική προσέγγιση, συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα επιστολή

[3] Έληξε

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί των προσκλήσεων, επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των κατά τόπους Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).