Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΙΙΙ

Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ», τα κεφάλαια του οποίου είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ. Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας,  για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Το Ταμείο αυτό  σχεδιάστηκε από την HDB για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χώρα μας, προσφέροντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη ρευστότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους. Η μηδενική προμήθεια εγγύησης, η περίοδος χάριτος και η επιδότηση επιτοκίου καθιστά τις χρηματοδοτήσεις πιο προσιτές, ενώ η ανακυκλούμενη πίστωση παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται οι ΜμΕ για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού παρέχουν τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, να επεκταθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

– Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.

– Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 300 εκ., ποσό το οποίο κατανέμεται ανά Υποταμείο ως εξής:

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» € 230 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 1,642 δις..
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» € 30 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 150 εκ..
 • Ποσό ύψους €40 εκ. έχει δεσμευθεί για την επιδότηση του επιτοκίου.

Συνεπώς η συνολική μόχλευση που θα δημιουργήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 1,792 δις..

1. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης.

2. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% (ή αλλιώς κατά 200bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

3. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς. Το μέγιστο επιτόκιο που δύναται να χρεώνει ανά κατηγορία επένδυσης, βάσει της προσφοράς του κάθε πιστωτικό ίδρυμα  αναγράφεται στον πίνακα επιτοκίων και εξασφαλίσεων, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της HDB

4. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 30% του κεφαλαίου του δανείου.

5. Για χρηματοδοτήσεις έως € 50.000, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

 

Διευκρινίζεται ότι:

 • Στο Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου εφόσον δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ κατά το παρελθόν.

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα χορηγηθούν στα δύο Υποταμεία:

 

 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού με Ανακυκλούμενη Πίστωση

Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται, ανά κατηγορία Υποταμείου, ως εξής:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Για τα επενδυτικά δάνεια:

– Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

– Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ. 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ήτοι καθεστώς de-minimis).

 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:

– Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (Καθεστώς ενίσχυσης άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Για τα επενδυτικά Δάνεια:

– Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:

– Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις €10 χιλ. και αφορά τις δύο κατηγορίες Υποταμείου.

1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

3. ALPHA BANK Α.Ε.

4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

7. ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.

8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

9. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.

11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την κάλυψη μεγάλου εύρος των χρηματοδοτικών τους αναγκών.  Περαιτέρω, το πρόγραμμα στοχεύει  στην ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Το Ταμείο αφορά επιλέξιμες -βάσει αναρτημένης λίστας ΚΑΔ στο site της ΕΑΤ- μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι € 200.000.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους ~ € 450.000.000.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Δείτε σχετικό πίνακα με τα μέγιστα προσφερόμενα επιτόκια  ανά Τράπεζα .

Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.

Β. Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου.

Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφαρμόζονταν σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.

Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που  δύναται να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί ως εξής:

Υποπρόγραμμα 1  για Επενδυτικά Δάνεια:

– Δράση 1.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€

– Δράση 1.2: Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€

Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού:

– Δράση 2.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Η διάρκεια του δανείου διαμορφώνεται ως εξής:

– Υποπρόγραμμα 1 για Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

– Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη  συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται είναι αντίστοιχα:

– Δράσεις 1.1 & 2.1: Κανονισμός De Minimis (ΕΕ) 2831/2023 , όπως εκάστοτε ισχύει, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

– Δράση 1.2: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Καν. ΕΕ 651/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 21

1. AEGEAN BALTIC BANK

2. ALPHA BANK

3. ATTICA BANK

4. EUROBANK

5. OPTIMA BANK

6. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

7. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

8. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

12. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα εδώ