Ψηφιακά Εργαλεία MME

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Το Πρόγραμμα I «Ψηφιακά Εργαλεία MME» ανήκει στα επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος I, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα .
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
  • Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος I νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis).
  • Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
  • Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος I εξαιρούνται δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών καθώς και άλλων με αναλυτική αναφορά στην Πρόσκληση.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Αναλόγως του ύψους των ΕΜΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε τέσσερις διακριτές επιμέρους κατηγορίες, (βλ. παρακάτω). Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.).
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα I καθίσταται εφικτή για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιείται εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης ο Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) καθώς και συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων και πολλαπλασιαστών:

Α/Α Κριτήριο Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή Υπολογισμός
Κ1 Αριθμός προσωπικού σε
ΕΜΕ
4,00 4.000,00 Αριθμός ΕΜΕ * Χ,
Όπου
Χ=400 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 1)
Χ=160 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 2)
Χ=100 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 3)
Χ=16 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 4)
Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς
ΕΜΕ
0,00 2.000,00 ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000
Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή 1.000,00
Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,00 2.000,00 (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8
Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό της λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ. Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0
Α/Α Πολλαπλασιαστής Τιμές Υπολογισμός
ΟΧΙ ΝΑΙ
Μέγιστη Τιμή
Π1 Η κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης εμπίπτει σε
ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε
λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3
0,00 800,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%
Π2 Η έδρα της επιχείρησης
βρίσκεται σε ορεινή,
μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόκληση
0,00 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%
Βαθμολογική κλίμακα 4,00 10.000,00

 

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμη προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας συγκεκριμένης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών), η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση).

Οι επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών εξειδικεύονται από τον Φορέα Υλοποίησης («Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.»), με γνώμονα την ανταπόκριση στις ακόλουθες προτεραιότητες ψηφιακού μετασχηματισμού:

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων,
  • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
  • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
  • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
  • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing) κ.ά.
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία,
  • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
  • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
  • Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας κ.ά.
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
  • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών κ.ά.
 • Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη.
  • Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
  • Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
  • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management κ.ά.

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ανά κατηγορία ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη
Ένταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ € 900,00 € 1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ € 1.800,00 € 2.000,00 90%

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη
Ένταση ενίσχυσης
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ € 3.600,00 € 4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ € 5.400,00 € 6.000,00 90%

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη
Ένταση ενίσχυσης
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ € 9.000,00 € 10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ € 10.800,00 € 12.000,00 90%

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4
(Α) (Β) (Γ) (Δ)
Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία Voucher
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)
Μέγιστη επιλέξιμη
δαπάνη
Ένταση ενίσχυσης
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ € 13.500,00 € 15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ € 18.000,00 € 20.000,00 90%

 

Το Πρόγραμμα I θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης εκ μέρους τόσο των δυνητικών Δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων Προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 με διάρκεια έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.