Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Η Δράση «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι», επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων για αυτοκατανάλωση ενέργειας. Στρατηγική επιδίωξη αποτελεί οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ να συμβάλλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από ολοκληρωμένα και συνεκτικά προγράμματα μέτρων και πολιτικών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» έχουν αποκλειστικά οι αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος ή όποιας άλλης μορφής αγροτική επιχείρηση) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση/παροχή αγροτικής χρήσης στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 50kW.

Σε περίπτωση υφιστάμενης αίτησης για αγροτική παροχή στο Πρόγραμμα  «Φωτοβολταϊκό στη Στέγη», επιτρέπεται ο αιτών (αγρότης) να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό στο Χωράφι» για την ίδια αγροτική παροχή και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» για συνολική ισχύ έως 30kW από τα δύο Προγράμματα, και εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 1. η νέα αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» αφορά πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ του φ/β σταθμού η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη αίτηση στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»,
 2. ο Ωφελούμενος δεν έχει εκκινήσει τις εργασίες ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, και
 3. δεν έχει συνδεθεί - ενεργοποιηθεί ο σταθμός ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ, κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000€.

Μέσω του Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού με την επιφύλαξη του ανώτατου ποσοστού και ποσού επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού

 

Ωφελούμενοι

Ποσοστό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού (%) Ισχύς <=50kWp
Αγρότες 30%

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού

 

Ωφελούμενοι

Ανώτατο Ποσό Επιχορήγησης

ΦΒ σταθμού (€/kW)

Αγρότες 350€/kWp

Στο ανώτερο ποσό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ (24%), ο οποίος δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 1. Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κ.λπ.).
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων. γ) Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
 3. Αμοιβή για μελέτη - διαστασιολόγηση του συστήματος υπό την προϋπόθεση αυτή αποτελεί μέρος των παγίων της επιχείρησης, καθώς και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

 1. είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
 2. πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
 3. είναι νόμιμες και κανονικές,
 4. τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, της αυτά, προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατατάσσει πρωτίστως τις αιτήσεις της Ομάδας Α προτεραιότητας και ακολούθως τις αιτήσεις της Ομάδας Β προτεραιότητας ανά Ομάδα:

 • Ομάδα Α προτεραιότητας - ΦΒ έως και 10,8kW:

Στην εν λόγω ομάδα κατατάσσονται οι αιτήσεις επιχορήγησης για εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β σταθμών έως 10,8kW, όπως έχει δηλωθεί από τους αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης. Oι αιτήσεις εντός της ομάδας Α κατατάσσονται με βάση την χρονική σειρά υποβολής τους όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που έχουν λάβει οι αιτούντες.

 • Ομάδα Β προτεραιότητας - ΦΒ άνω των 10,8kW:

Στην εν λόγω ομάδα κατατάσσονται οι αιτήσεις επιχορήγησης για εγκατεστημένη ισχύ Φ/Β σταθμών άνω των 10,8kW, όπως έχει δηλωθεί από τους αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης. Oι αιτήσεις εντός της ομάδας Β κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που έχουν λάβει οι αιτούντες.

Για την κατάταξη των αιτήσεων και κατά το στάδιο ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 09/04/2024

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2024

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.