Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» – νέα παράταση προθεσμίας

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»» στοχεύει στην  παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 10.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης

 • από 20. 000,00€ έως 300.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (de minimis)
 • από 20. 000,00€ έως 1.000.000,00€ για τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται μέσω του Γενικού Απαλλακτικό Κανονισμού ΕΕ 651/2014

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα παράτασης 6 μήνες.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται

 • στο 65% για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν μέσω του κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (de minimis)
 • έως 55% για επενδυτικά σχέδια που θα ενταχθούν μέσω του Γενικού Απαλλακτικό Κανονισμού ΕΕ 651/2014

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση Πολύ Μικρές,  Μικρές και Μεσαίες  Επιχειρήσεις  οι οποίες αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της προκήρυξης
 • να πραγματοποιήσουν τις δαπάνες στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • να υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση
 • σε περίπτωση επιλογής καθεστώτος ενίσχυσης σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ 651/2014 η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληρεί τον χαρακτήρα κινήτρου σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ.2 του Καν.(Ε.Ε.)651/2014

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 06 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 27 Νοεμβρίου 2020 13 Ιανουαρίου 2021 17/2/2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

Για την ενημερωτική επιστολή, πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ