Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Βασικός στόχος της δράσης «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα 2021-2027» είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000€.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενοι, νέοι και υπό σύσταση συνεργατικοί σχηματισμοί οι οποίοι θα πρέπει να είναι ΜΜΕ (πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις) που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Ως Δικαιούχος Φορέας δύναται να είναι α) ο ιδιοκτήτης του συνεργατικού σχηματισμού (στον οποίο μπορεί να χορηγηθεί επενδυτική ενίσχυση) και β) ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού (στον οποίο μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση λειτουργίας).

Ως Δικαιούχος Φορέας χαρακτηρίζεται η νομική οντότητα που οι ιδιότητες του ιδιοκτήτη και του φορέα εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού ταυτίζονται, δηλαδή πρόκειται για μια νομική οντότητα (1 ΑΦΜ) που έχει ως εταίρους/μετόχους, ανάλογα με τη νομική της μορφή, τους φορείς που αναφέρονται που αναφέρονται ως ανεξάρτητα μέρη παρακάτω και στον οποίο μπορεί να χορηγηθεί τόσο επενδυτική όσο και λειτουργική ενίσχυση.

Τα ανεξάρτητα μέρη, που αποτελούν εταίρους στη νομική οντότητα που διαχειρίζεται τον συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, δύνανται, ενδεικτικά, να είναι οι παρακάτω φορείς:

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οργανισμοί και φορείς ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Επιχειρήσεις
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων
 • Συνεταιρισμοί
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί

Ως υφιστάμενοι νοούνται οι συνεργατικοί σχηματισμοί που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και πριν την ημερομηνία έκδοση της Πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

Ως νέοι νοούνται οι συνεργατικοί σχηματισμοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση

Ως υπό σύσταση νοούνται οι συνεργατικοί σχηματισμοί που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο κάθε δυνητικού Δικαιούχου Φορέα, το οποίο πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000,00€ και με ανώτατο ποσό τις 500.000,00€

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε σαράντα (40) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης) και η καταληκτική ημερομηνία, συμπεριλαμβανομένης της τυχούσας παράτασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30/06/2029.

Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μέσω της Δράσης ενισχύονται δραστηριότητες στους παρακάτω τομείς:

 • Αγροδιατροφική αλυσίδα
 • Βιοεπιστήμες – Υγεία – Φάρμακα
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες
 • Αειφόρος Ενέργεια
 • Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία
 • Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία
 • Τουρισμός, Πολιτισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες

Το επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τομείς και θα πρέπει να συσχετίζεται με έναν η περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ο/οι οποίος/οι θα αποτελεί/ουν και τον/τους ΚΑΔ επένδυσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ. Δαπάνες που πραγματοποιούνται ή συμβασιοποιούνται πριν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, η οποία αναγράφεται στην Εγκριτική Απόφαση ένταξης και η οποία δε δύναται να ξεπερνά την 30/06/2029.

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014)

Άρθρο 27 «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας»,

Οι δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Επενδυτικές Δαπάνες για την κατασκευή ή την αναβάθμιση των συνεργατικών σχηματισμών σχετικές με:

i. Ενσώματα στοιχεία Ενεργητικού

/ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

/ Μηχανήματα – Εξοπλισμός

ii. Άυλα στοιχεία Ενεργητικού (λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού)

2. Λειτουργικές Δαπάνες: Δαπάνες προσωπικού και δαπάνες προβολής-προώθησης-δικτύωσης σχετικά με:

/ τον συντονισμό του συνεργατικού σχηματισμού για την διευκόλυνση της συνεργασίας, την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή ή τη διάθεση των εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών         υποστήριξης των επιχειρήσεων·

/ την προβολή του συνεργατικού σχηματισμού για την αύξηση της συμμετοχής νέων επιχειρήσεων ή οργανισμών, καθώς και για την αύξηση της προβολής του σχηματισμού

/ τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του συνεργατικού σχηματισμού, την οργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστηρίων και συνεδρίων για τη στήριξη της διάδοσης των γνώσεων και της δικτύωσης και της διεθνούς συνεργασίας.

Άρθρο 25 «Ενισχύσεις για έργα και έρευνας και ανάπτυξης»

Το ενισχυόμενο μέρος του έργου έρευνας και ανάπτυξης θα πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

1. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (βιομηχανική έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη)

2. Μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

Για όλες τις κατηγορίες δαπανών δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:

1) Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση), δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

2) Δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη

3) Δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

4) Δαπάνες που αφορούν πάσης φύσεως αναλώσιμα υλικά

5) Χρεωστικοί τόκοι, προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου

6) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενωνν του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα (μικτή δραστηριότητα), ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί (prorata). Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

7) Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου

8) Οι δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών

9) Πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του συνεργατικού σχηματισμού θα πρέπει να διαμορφώνεται σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  i.            Άρθρο 27 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας»
Επενδυτικές Δαπάνες

Κτίρια εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Εξοπλισμός

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

50%
Λειτουργικές Δαπάνες

Δαπάνες προσωπικού

Προβολή - προώθηση - δικτύωση

Έμμεσες δαπάνες

 

≤90%

       ii.            Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης»
 

Δαπάνες για βιομηχανική έρευνα/πειραματική ανάπτυξη/ μελέτες σκοπιμότητας

 

 

≤20%

Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει

Μελέτη σκοπιμότητας

 

 Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω περιορισμοί θα πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά κατά την υποβολή της πρότασης του επενδυτικού σχεδίου, όχι όμως και κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του

Άρθρο 27 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας»,

Κατηγορία Δαπάνης Ποσοστό Ενίσχυσης
Ενσώματα Στοιχεία Ενεργητικού 65%
Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού 65%
Ενισχύσεις Λειτουργίας 50%

Άρθρο 25 Καν. Ε.Ε. 651/2014: «Ενισχύσεις για έργα και έρευνας και ανάπτυξης»

Κατηγορία Δαπάνης Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές/Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βιομηχανική Έρευνα - Έρευνα επί συμβάσει 60% 70%
Βιομηχανική Έρευνα - Έρευνα επί συμβάσει

αυξημένη κατά 15%, εάν πληρείται η προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής

Ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 80%

 

 

75%

 

 

80%

Πειραματική Ανάπτυξη - Έρευνα επί συμβάσει 35% 45%
Πειραματική Ανάπτυξη - Έρευνα επί συμβάσει

αυξημένη κατά 15% εάν πληρείται η προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής

Ανώτατο όριο ενίσχυσης έως 80%

 

 

50%

 

 

60%

Μελέτες σκοπιμότητας 60% 70%

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης  θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια του προγράμματος είναι τα εξής:

 

Α/Α

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
1. Σαφήνεια στόχων, περιεχομένου και Παραδοτέων προτεινόμενου έργου  

0-10

 

20%

2. Αξιολόγηση δαπανών έργου 0-10 10%
 

3.

Ποιότητα οργανωτικής δομής, τρόπου λειτουργίας και εμπειρίας

λειτουργούσας/υπό σύσταση δομής

 

0-10

 

20%

 

4.

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων, διάχυση αποτελεσμάτων και

Ανάπτυξη διατοπικών και Διεθνών συνεργασιών

 

0-10

 

15%

5. Επάρκεια οικονομικών πόρων /

Βιωσιμότητα συνεργατικού σχηματισμού

 

0-10

 

20%

6. Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας 0-10 15%

Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία είναι το 5

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:  04/07/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:  04/10/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.