«Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» (Έναρξη: 16/02/2024-Λήξη:05/04/2024)

Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι υποστήριξη της δημιουργίας κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής. Το έργο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δώσει κίνητρα σε δυναμικούς πανεπιστημιακούς ερευνητές να υλοποιήσουν καινοτόμα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να τονωθεί η δημιουργία τεχνογνωσίας και να διευκολυνθεί η μεταφορά της στην πραγματική οικονομία και για τον λόγο αυτόν αφορά σε επιχορηγήσεις συνεργατικών έργων Έρευνας & Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ενισχύονται συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εκπροσωπούμενων από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

  • Οι Επιχειρήσεις έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση της Επιχείρησης από υπεργολάβο στην εκτέλεση και παράδοση ολόκληρου ή μέρους του έργου.
  • Η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141), των οποίων οι ακαδημαϊκές μονάδες (Τμήματα/ Μονοτμηματικές Σχολές) οργανώνουν προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.
  • Ένα μέλος της σύμπραξης δεν επιτρέπεται να αποτελέσει υπεργολάβο ή προμηθευτή άλλου μέλους για τις ανάγκες του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας».

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 128.419.200,00 ευρώ.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός της πρότασης-έργο, δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.800.000,00 ευρώ ο οποίος κατανέμεται στο ανώτατο ποσό των 1.080.000,00 ευρώ (60% του προϋπολογισμού της πρότασης) για τις Επιχειρήσεις και στο ανώτατο ποσό των 720.000,00 ευρώ (40% του προϋπολογισμού της πρότασης) για τα Α.Ε.Ι.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα χρηματοδοτηθούν για το 100% (RRF budget) των επιλέξιμων δαπανών έως του ποσού των 720.000,00 ευρώ. Το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης ανά Α.Ε.Ι. στη Σύμπραξη δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 500.000,00 ευρώ ανά έργο-πρόταση χρηματοδότησης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Οι Επιχειρήσεις λαμβάνουν το 50% των επιλέξιμων δαπανών μέσω του ΤΑΑ (540.000,00 ευρώ) και 50% θα καλυφθεί μέσω ιδιωτικής συμμετοχής (540.000,00 ευρώ), με ανώτατο συνολικό ποσό 1.080.000,00 ευρώ. Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανά επιχείρηση – δυνητικό δικαιούχο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 270.000,00 ευρώ  ανά έργο-πρόταση, διατηρώντας αμετάβλητο το χρηματοδοτικό σχήμα της πρότασης (60% για τις επιχειρήσεις- 40% για τα Α.Ε.Ι.).

Η διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2025. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης του χρόνου υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης Χορήγησης Ενίσχυσης των έργων.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του έργου είναι όλη η Ελληνική Επικράτεια.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Α) Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου 40

 

Β)Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και τρόπος υλοποίησης του έργου 28
Γ) Συμμετοχή στην ομάδα έργου Ερευνητών όλων των βαθμίδων, ΕΛΕ Ερευνητικών Κέντρων-Ινστιτούτων της παρ. Α του άρθρου 13α του ν.4310/2014 όπως ισχύει.  

2

Δ) Αποτελέσματα και αντίκτυπος του προτεινόμενου έργου 30

Η τελική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογούμενων κριτηρίων.

Η μέγιστη τελική βαθμολογία με την χρήση των ανωτέρω κριτηρίων είναι το 100.

Κάθε πρόταση χρηματοδότησης θα πρέπει να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον συνολικά τουλάχιστον 70 βαθμούς.

 

 

 

Κατηγορία Δαπάνης

 

 

Ανώτατο

Επιλέξιμο

Ποσό για τα

Α.Ε.Ι. (για

συμμετοχή

τουλάχιστον 2

Α.Ε.Ι.)

 

Ανώτατο  Ποσό

Χρηματοδότησης

στις Επιχειρήσεις

(για συμμετοχή 2

επιχειρήσεων)

 

Ανώτατο Επιλέξιμο

Ποσό ιδιωτικής συμμετοχής στις Επιχειρήσεις (για

συμμετοχή 2 επιχειρήσεων)

Ι. Δαπάνες Προσωπικού 576.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 €
ΙΙ. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού 60.897,20 € 45.672,90 € 45.672,90 €
III. Αναλώσιμα 14.400,00 € 10.800,00 € 10.800,00 €
IV. Δαπάνες ταξιδιών/μετακινήσεων και συμμετοχής σε συνέδρια  

21.600,00 €

 

16.200,00 €

 

16.200,00 €

V. Έμμεσες δαπάνες 47.102,80 € 35.327,10 € 35.327,10 €
Σύνολο 720.000,00 € 540.000,00 € 540.000,00 €

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 16/02/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 05/04/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.