Στήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής (Ενεργειακές Κοινότητες)

Η δράση αφορά δαπάνες για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό ή/και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών ή Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας ή Ενεργειακή Κοινότητα του ν. 4513/2018 για κάλυψη ενεργειακών αναγκών των ακόλουθων χρήσεων:

 • κοινωφελών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Α​ποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (A΄ 87)
 • δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών
 • σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • κέντρων υγείας και νοσοκομείων
 • δημοτικών και δημοσίων αθλητικών κέντρων
 • εγκαταστάσεων και δικτύων οδοφωτισμού
 • εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης
 • κάθε άλλου κτιρίου, υποδομής ή εγκατάστασης που, είτε ανήκει, είτε εξυπηρετεί ανάγκες του ΟΤΑ
 • καταναλω​τών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/89335/5599/27.9.2021 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4447).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ενεργειακές κοινότητες του ν. 4513/2018
 • Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας και Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών του ν. 5037/2023​

Περίοδος υποβολής

από 27/9/2023 έως 28/3/2024 (ώρα 14:00)

Οι προτάσεις  υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr  από την 27/09/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 28/03/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 14:00, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου.

Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ.  Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης/ΕΦ στη διεύθυνση: Μητροπόλεως 45, ΑΘΗΝΑ 105 56, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός

€ 41.795.000

Αναλυτικά:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 16.380.000€
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης): 10.465.000€
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 6.240.000€
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 2.340.000€
 • Περιφέρεια Κρήτης: 6.370.000€​

Για περισσότερες πηλροφορίες πατήστε εδώ.