Προδημοσίευση του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα

Η δράση  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ» – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Επιχειρήσεων του Τριτογενούς Τομέα αποτελεί μέρος των πολιτικών και μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο καθορίζει με λεπτομέρεια το σχέδιο δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως το 2030.

Βασικά στοιχεία για το ΕΣΕΚ είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εφαρμόζοντας τη στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιρίου στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του βιομηχανικού τομέα.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης που υποβάλλεται και επιχορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος καθορίζεται ως ακολούθως:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%
 2. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%
 3. για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμιση της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά δύο (2) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4122/2013.

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά 176.750.000€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκείνες, οι οποίες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση έχουν δυναμικότητα που δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες.

Οι ενδιαφερόμενες για ενίσχυση από το πρόγραμμα επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή/και Έκθεσης Ενεργειακού Ελέγχου, αναλόγως των επιλέξιμων παρεμβάσεων.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή  υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις  του ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή και κλειδιών   ή  αυτά που  δεν  έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση , δεν ξεπερνά τις διακόσιες (200) κλίνες:

 • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014
 • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κ.Α.Δ. – 2008

Κωδικός

Αριθμός Δραστηριότητας:  55

Περιγραφή: Καταλύματα
55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19) Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

 

 

 

α/α

 

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (προμήθεια υλικών, δαπάνες τοποθέτησης) (άρθρο 38α ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.2. του παρόντος Οδηγού) 100% 100%
2 (α) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής (αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου)
(β) Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας & σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης)
(άρθρο 38 ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.1. του παρόντος Οδηγού)
100%
3 Εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα ((άρθρο 38α ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.2. του παρόντος Οδηγού) 15%
4 Εγκατάσταση Building Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης) (άρθρο 38 ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.1. του παρόντος Οδηγού) 15%
5 Εγκατάσταση Energy Management System (προμήθεια εξοπλισμού, δαπάνες εγκατάστασης) (άρθρο 38 ΓΑΚ- παράγραφος 1.5.2.1. του παρόντος Οδηγού) 10%
6 Αμοιβή Ενεργειακού Ελεγκτή/ Ενεργειακού Επιθεωρητή (De Minimis) 7 % 7 %

 

 

7 Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (Κανονισμός De Minimis) 2 %
8 Αμοιβή συμβούλων διοίκησης (Κανονισμός De Minimis) 5 %

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

 • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.
 • για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος,

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.07.2025

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης

 • δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €) για τον κλάδο του Τουρισμού.
 • δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000 €) για τον κλάδο του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών/ υποστηρικτικών εργασιών στο σύνολό τους δε δύναται να υπερβαίνουν το επτά τοις εκατό (7%) του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000 €.

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Οι εντάσσεις ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων για μέτρα ενεργειακής απόδοσης εκτός από μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, έχουν ως ακολούθως:

Ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ανά Καθεστώς Ενίσχυσης
Τύπος επιχείρησης \ Τύπος δαπάνης Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας Υποστηρικτικές δαπάνες (De Minimis)
Μεγάλες/franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης 30% 40%
Μεσαίες 40%
Μικρές και πολύ Μικρές 50%

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσω της μεθόδου άμεσης αξιολόγησης.

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.