Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ», αποτελεί δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, και σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις και η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) ανά παρέμβαση είναι:

Παρέμβαση                                                                             Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις                                             60.000.000€
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς           180.000.000€
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων                                         39.000.000€
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις              21.000.000€

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και ερευνητικούς οργανισμούς. Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης. Αναλυτικότερα, δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

1. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
2. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής :

Παρέμβαση Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από                        Επιχειρήσεις 800.000€
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με                 Ερευνητικούς Οργανισμούς 2.000.000€
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών                         Αποτελεσμάτων 2.000.000€
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of                  Excellence) για επιχειρήσεις Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Ο προϋπολογισμός μιας επιχείρησης - δυνητικού δικαιούχου στην αίτηση χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το υποπενταπλάσιο (20%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών της επιχείρησης που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ελέγχεται κατά την υποβολή σε επίπεδο ΑΦΜ της αιτούσας επιχείρησης. Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 6 αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, για έργα έρευνας και ανάπτυξης και αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού Η επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού είναι σύμφωνη με το άρθρο 15 της ΥΑΕΚΕΔ.

β) Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και του άρθρου 34 της ΥΑΕΚΕΔ. Το 40% περιλαμβάνει τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα.

Οι δαπάνες που υπολογίζονται βάσει του ενιαίου συντελεστή 40% είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών.  Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:

1) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
2) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
3) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
4) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Η Δράση επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές περιοχές παρέμβασης (προτεραιότητες) οι οποίες καθορίστηκαν στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και στις οποίες η χώρα παρουσιάζει πλεονεκτήματα στις οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):

1.  Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία

2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα

4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία

5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα

6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

7. Αειφόρος Ενέργεια

8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3):

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)

Το κριτήριο Β αναλύεται σε δύο (2) υποκριτήρια:

  • Β1 Υποκριτήριο: Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
  • Β2 Υποκριτήριο: Αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως αποτέλεσμα του έργου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation)

Το κριτήριο Γ αναλύεται σε δύο (2) υποκριτήρια:

  • Γ1 Υποκριτήριο: Αποτελεσματικότητα σχεδίου υλοποίησης και ικανότητα συμμετεχόντων
  • Γ2 Υποκριτήριο: Κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Κάθε κριτήριο (Α, Β, Γ) βαθμολογείται ξεχωριστά.

Η βαθμολογία στο Κριτήριο Α κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ).

Η Βαθμολογία στο Κριτήριο Β κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς και προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) υποκριτηρίων. Στο Β1 Υποκριτήριο η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 4,50 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ). Στο Β2 Υποκριτήριο η βαθμολογία είναι 0,50 αν στην Αίτηση Χρηματοδότησης περιγράφεται ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον μία (1) αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (PCT), είτε 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Η Βαθμολογία στο Κριτήριο Γ κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς και προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) υποκριτηρίων. Στο Γ1 Υποκριτήριο η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 4,50 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ). Στο Γ2 Υποκριτήριο η βαθμολογία είναι 0,50 αν τουλάχιστον μία συμμετέχουσα επιχείρηση στην Αίτηση Χρηματοδότησης κατέχει τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (PCT), είτε 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας (Παρέμβαση ΙV).

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική στην Παρέμβαση I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» και στην Παρέμβαση ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης θα ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της Πρόσκλησης.

Δείτε την προδημοσίευση της Δράσης εδώ.