Προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Τρέχουν τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022.

Αφορά ΜΜΕ οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC.

Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε €100.000.000 και με την μόχλευση που δημιουργεί θα χορηγηθούν δάνεια συνολικού ύψους €500.000.000.

Η χορήγηση δανείων θα πραγματοποιείται παράλληλα με τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, με περίοδο λήξης την 31.12.2025.

 • Δάνεια από 50.000€ έως 10.000.000€
 • Εγγύηση 80% του δανείου
 • Επενδυτικά Δάνεια
 • Σύνολο δανείων: 500.000.000€

 • 1 έως 5 έτη για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια έναντι της επιχορήγησης χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις.
 • 3 έως 10 έτη για τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση του δανειολήπτη έως 40% του δανείου.

Επιλέξιμα είναι τα δάνεια των οποίων η ημερομηνία χορήγησης (εκταμίευσης) δεν προηγείται της απόφασης υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, και δεν έχουν προβεί σε έναρξη των εργασιών τους πριν την υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα KYC. Η επιχείρηση, μετά την υποβολή πρότασης στο ΥΠΑΝΕΠ για ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο Ταμείο.

 • ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία
 • OPTIMA BANK
 • PROCREDIT BANK

Οι Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής αφορούν όλη την επικράτεια.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜΜΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για  την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Αφορά τις ΜΜΕ που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα 173.000.000€. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους έως 415.000.000€

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου κατανέμεται ανά Yποπρόγραμμα ως ακολούθως:

 • Υποπρόγραμμα 1–Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας: Ύψος προϋπολογισμού €20 εκ. με συνολικό ύψος προσδοκώμενων δανείων €48 εκ.
 • Υποπρόγραμμα 2–Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Ύψος προϋπολογισμού €65 εκ. με συνολικό ύψος προσδοκώμενων δανείων €156 εκ.
 • Υποπρόγραμμα 3–Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ύψος προϋπολογισμού €88 εκ. με συνολικό ύψος προσδοκώμενων δανείων €211 εκ.
 • Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια, το ύψος των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέρθει σε €15,57 εκ.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3% ή αλλιώς 300 bps), για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000.

Η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι η 30.06.2025 και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης και της 1ης εκταμίευσης.

 • ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία
 • OPTIMA BANK
 • PROCREDIT BANK
 • AEGEAN BALTIC BANK
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Το Πρόγραμμα Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜΜΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, που θα αναλάβουν την υλοποίηση επενδυτικών έργων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών τους.

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%), για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Το ύψος του δανείου ανέρχεται από €25.000 έως €1.000.000.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα 73.000.000€. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους έως 175.000.000€.

Η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου είναι η 30.06.2025 και αφορά στην υπογραφή της σύμβασης και της 1ης εκταμίευσης.

 • ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 • ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία
 • OPTIMA BANK
 • PROCREDIT BANK
 • AEGEAN BALTIC BANK
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα δάνεια μέσω των συνεργαζόμενων Τραπεζών, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο.

Το ταμείο αφορά ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.

Λόγω αύξησης του προϋπολογισμού του Ταμείου κατά  επιπλέον €40.000.000, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται πλέον σε €61.500.000, διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  έως €107.000.000. Διευκρινίζεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου, ο οποίος εξαντλήθηκε εντός του 1ου εξάμηνου λειτουργίας του, ανέρχονταν σε €21.500.000 με το ύψος των εγκεκριμένων δανείων να ανέρχεται σε €35.422.000.

H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, είναι κατά 50% ΑΤΟΚΑ από το Ταμείο και κατά 50% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

 • Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 000€ με ελάχιστο τις 3.000€.
 • Σύνολο δανείων: 40.000.000€
 • 100% επιδότηση επιτοκίου για τα πρώτα 2 έτη
 • 50% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα 3 έτη
 • 300€ επιχορήγηση για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη (mentoring)
 • Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Η χορήγηση δανείων θα πραγματοποιείται έως την ανάλωση των πόρων του Ταμείου και έως την καταληκτική ημερομηνία η 31-12-2025.

 • Γενικά κόστη όπως αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών
 • Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ως μέρος της επένδυσης
 • Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος ή σφαγείων πουλερικών
 • Ζωντανά ζώα Μονοετή φυτά και η φύτευσή τους
 • Αγορά γης ποσοστό έως 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης
 • ΦΠΑ ο οποίος καταβάλλεται επί των επιλέξιμων δαπανών

Οι Γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής αφορούν όλη την επικράτεια.

 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • EUROBANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες ΜΜΕ οποιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του  επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών.

Αφορά ΜΜΕ οι οποίες:

 • πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίαςπου απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Συνολικά τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα διαθέσουν 140.700.000€ για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το ανώτερο ποσό δανείου είναι οι €400.000 με ελάχιστο τα €25.000

Δεν επιτρέπονται:

 • Η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών

 • Επιχείρηση εγγεγραμμένη στα μητρώα του Elevate Greece, (η ημερομηνία εγγραφής στο μητρώο θα πρέπει να προηγείται της ημερομηνίας αιτήσεως για δανειοδότηση από την Τράπεζα και συμμετοχής στο πρόγραμμα).
 • Επιχείρηση, η οποία έχει στο παρελθόν συμμετάσχει σε προγράμματα στήριξης έρευνας καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς επίσης και προγράμματα της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων ερευνητικών έργων.
 • Επιχείρηση, η οποία μέσω του επιχειρηματικού πλάνου που θα υποβάλλει, επιβεβαιώνει ότι στο άμεσο μέλλον θα αναπτύξει προϊόντα / υπηρεσίες νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες και ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας.
 • Επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά για λιγότερα από 12 χρόνια (από την πρώτη εμπορική πώλησή της), παρουσιάζει μία μέση ετήσια ανάπτυξη σε υπαλλήλους ή κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 20% κατ’ έτος, για μία περίοδο 3 ετών.
 • Επιχείρηση, η οποία θα αποδείξει ότι οι δαπάνες της, σε έρευνα και καινοτομία αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών λειτουργικών δαπανών, τουλάχιστον σε 1 από τα 3 τελευταία έτη.
 • Η επιχείρηση στο επιχειρηματικό πλάνο το οποίο θα κληθεί να καταθέσει, αναλαμβάνει να δαπανήσει τουλάχιστον το 80% του ποσού που θα χρηματοδοτηθεί σε δραστηριότητες έρευνας & καινοτομίας.
 • Η επιχείρηση έχει συμμετάσχει ως δικαιούχος σε άλλα παρεμφερή Ευρωπαϊκά προγράμματα κατά την τελευταία 3ετία. Ενδεικτικά προγράμματα: INNOVFIN, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακά προγράμματα ΕΠΑΝΕΚ & ΠΕΠ.
 • Η επιχείρηση να έχει λάβει βραβείο έρευνας και καινοτομίας κατά τα 2 τελευταία χρόνια από θεσμικό όργανο της ΕΕ ή φορέα της ΕΕ.
 • Επιχείρηση που έχει καταχωρήσει ένα τεχνολογικό δικαίωμα κατά τα τελευταία 2 χρόνια.
 • Επιχείρηση που έχει λάβει επένδυση κατά τα τελευταία 2 χρόνια από Venture Capital ή από Business Angel.
 • Επιχείρηση που εντός των τελευταίων 3 ετών, έχει πραγματοποιήσει δαπάνες έρευνας και καινοτομίας από εθνικούς / περιφερειακούς φορείς ή οργανισμούς για την ενεργοποίηση και άλλων εταιριών προκειμένου να επενδύσουν σε έρευνα και καινοτομία με τις εξής προϋποθέσεις:
 • Να μη συνδέονται με την Τράπεζα ή τον πελάτη
 • Η χρηματοδότηση τους, να καλύπτει δαπάνες βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Οι δαπάνες να μην έχουν χρηματοδοτηθεί από τους προαναφερόμενους φορείς
 • Επιχείρηση που έχει χαρακτηριστεί κατά τους τελευταίους 36 μήνες «Καινοτόμος Επιχείρηση» από την Ε.Ε. ή από εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς υπό την προϋπόθεση ότι:
 • Ο προσδιορισμός να στηρίζεται σε δημοσιοποιημένα κριτήρια
 • Ο φορέας να μην συνδέεται με την Τράπεζα ή τον πελάτη (επιχείρηση)
 • Η χρηματοδότηση τους, να καλύπτει δαπάνες βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

Η κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των επιχειρήσεων αυτών μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη χορήγηση δανείων Κεφαλαίου Κίνησης και Επενδυτικού Σκοπού, με ορίζοντα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Δραστηριοποιούνται σε:
 1. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 2. Συνοδευτική της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Παραγωγή πρωτότυπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή
 • Κατά την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του δανείου είναι φορολογικά ενήμερες και ασφαλιστικά ενήμερες.
 • Επιχειρήσεις που κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται Προβληματικές Επιχειρήσεις ( σύμφωνα με το ορισμό στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Χαρτοφυλάκιο Δανείων ύψους 62,5 εκατομμυρίων ευρώ.

 • ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
  • Από 25.000€ έως 900.000€ κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση
 • ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • Από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 900.000 κατ’ ανώτατο όριο, ανά επιχείρηση

 • Για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης έως και 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος
 • Για Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού έως και 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος

 • Τράπεζα Πειραιώς
 • Optima Bank
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ