Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων – νέα καταληκτική ημερ/νία: 29/01/2020

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» στοχεύει στην επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 40.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 400.000 € ως 3.000.000 €.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης μπορεί να καλύψει έως 55% του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ανάλογα το μέγεθος επιχείρησης, την  κατηγορία περιφερειών και την κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες και  Νέες Πολύ Μικρές,  Μικρές και Μεσαίες  Επιχειρήσεις  οι οποίες αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα III της προκήρυξης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται
 • να υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια
 • να μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου
 • Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης
 • Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου
 • Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου
 • Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00 (νέα καταληκτική ημερ/νία: 11/12/2020 29/01/2021).

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

 

Για την ενημερωτική επιστολή, πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ