Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027 αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), με στόχο την ενίσχυση και διαφοροποίηση των εμπεδωμένων κλάδων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση της ικανότητάς τους προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 22/01/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 22/05/2024 και ώρα 14:00

Ωφελούμενοι που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες, οφείλουν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που τεκμηριωμένα θα συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και θα εξυπηρετεί τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης που θα επιλεγεί.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 60.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 65.000.000,00€.

Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να συμβάλλουν σε τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής S3 (Περιφερειακές Απολήξεις) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι τομείς της Περιφερειακής S3 αποτελούν:

•Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα

•Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων

•Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας

•Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία

•Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός

•Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη Κινητικότητα

•Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά Υλικά

•Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

•Δαπάνες νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

•Δαπάνες εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας

•Δαπάνες Ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου

•Δαπάνες Παραγωγικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

•Δαπάνες Ηλεκτρικών Μεταφορικών Μέσων (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)

•Δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου

•Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους

•Δαπάνες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού

•Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών

•Δαπάνες πιστοποίησης υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

•Δαπάνες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

•Δαπάνες πνευματικής ιδιοκτησίας – Ευρεσιτεχνιών – Μεταφοράς τεχνογνωσίας

•Δαπάνες λογισμικού και δικαιωμάτων χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού

•Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

•Δαπάνες λοιπών εξόδων προβολής – προώθησης και δικτύωσης

•Έμμεσες δαπάνες

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση.

•ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Διαθέσιμα κεφάλαια δικαιούχου

•ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία (2021-2022)

•ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών (Κ.Ε.) κατά την τελευταία 2ετία (2021-2022)

•ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.