Ερευνώ – Καινοτομώ (Ημερομηνία Έναρξης: 06/06/2024)

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ», αποτελεί δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, και σχεδιάστηκε ως μετεξέλιξη της επιτυχημένης Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε 300.000.000€. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις και η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (σε €) ανά παρέμβαση είναι:

Παρέμβαση                                                                             Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη

  1. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις                                             60.000.000€
  2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς             180.000.000€
  3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων                                          39.000.000€
  4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις               21.000.000€

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι:

  1. Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και
  2. Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς της οικονομίας, που ανταποκρίνονται στα συμπεράσματα της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) και στους οποίους αναφέρεται η στρατηγική προτεραιότητα 1 του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Εξαιρούνται του όρου να έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση μόνο σε συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Δράσης και θα δηλώνονται ως «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι Ερευνητικοί Οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης της Δράσης. Κατ’ εξαίρεση, αλλοδαπές επιχειρήσεις (κάτοχοι TIN / VAT Number) με έδρα σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κατά την υποβολή δεν διαθέτουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, δεσμεύονται ότι με την ένταξη της πράξης, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση οποιουδήποτε παραστατικού, θα διαθέτουν υποκατάστημα (όχι σύσταση νέας, θυγατρικής εταιρείας) στην περιφέρεια του τόπου υλοποίησης.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης - δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής:

 

Παρέμβαση

Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000€
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς  

2.000.000€

ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία βιομηχανική έρευνα ή / και πειραματική ανάπτυξη.

Επιλέξιμη δραστηριότητα   Μεγάλες επιχειρήσεις έως Μεσαίες επιχειρήσεις έως Μικρές επιχειρήσεις έως
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις* 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%

 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη.

Επιλέξιμη δραστηριότητα   Μεγάλες επιχειρήσεις έως Μεσαίες επιχειρήσεις έως Μικρές επιχειρήσεις έως
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις* 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 40% 50% 60%

 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους
  2. τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία πειραματική ανάπτυξη.

Επιλέξιμη δραστηριότητα   Μεσαίες επιχειρήσεις έως Μικρές επιχειρήσεις έως
Έργα έρευνας και ανάπτυξης Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις 50% 60%

 

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρείται η ακόλουθη προϋπόθεση: τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η ένταση ενίσχυσης για την ενισχυόμενη επιχείρηση (συνολικά για το έργο έρευνας και ανάπτυξης) καθορίζεται στο 70%.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για κάθε έργο έρευνας και ανάπτυξης της Παρέμβασης IV δεν υπερβαίνει το ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζεται για το εν λόγω έργο έρευνας και ανάπτυξης βάσει των κανόνων των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη».

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 6 αριθ. 651/2014, όπως ισχύει, για έργα έρευνας και ανάπτυξης και αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού.

β) Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

Το 40% καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα. Οι δαπάνες που υπολογίζονται βάσει του ενιαίου συντελεστή 40% είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών.  Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:

  1. δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο·
  2. δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο·
  3. δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
  4. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Η Δράση επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες στρατηγικές περιοχές παρέμβασης (προτεραιότητες) οι οποίες καθορίστηκαν στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 που συνδέει την έρευνα και την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα και στις οποίες η χώρα παρουσιάζει πλεονεκτήματα στις οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):

  1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
  2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
  3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
  4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
  5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
  6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
  7. Αειφόρος Ενέργεια
  8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Η ενδεικτική κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης ανά θεματικό τομέα προτεραιότητας της ΕΣΕΕ έχει ως ακολούθως:

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΕΕ 2021-2027

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε εκατομμύρια €)
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία 20
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες 41
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα 54
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία 33
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα 59
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα 18
7. Αειφόρος Ενέργεια 23
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες 52

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα εξής τρία (3):

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)

Το κριτήριο Β αναλύεται σε δύο (2) υποκριτήρια:

 • Β1 Υποκριτήριο: Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
 • Β2 Υποκριτήριο: Αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως αποτέλεσμα του έργου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation)

Το κριτήριο Γ αναλύεται σε δύο (2) υποκριτήρια:

 • Γ1 Υποκριτήριο: Αποτελεσματικότητα σχεδίου υλοποίησης και ικανότητα συμμετεχόντων
 • Γ2 Υποκριτήριο: Κατοχή διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Κάθε κριτήριο (Α, Β, Γ) βαθμολογείται ξεχωριστά.

Η βαθμολογία στο Κριτήριο Α κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ).

Η Βαθμολογία στο Κριτήριο Β κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς και προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) υποκριτηρίων. Στο Β1 Υποκριτήριο η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 4,50 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ). Στο Β2 Υποκριτήριο η βαθμολογία είναι 0,50 αν στην Αίτηση Χρηματοδότησης περιγράφεται ότι το έργο θα οδηγήσει σε τουλάχιστον μία (1) αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (PCT), είτε 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Η Βαθμολογία στο Κριτήριο Γ κυμαίνεται από 1 έως 5 βαθμούς και προκύπτει ως το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο (2) υποκριτηρίων. Στο Γ1 Υποκριτήριο η βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 4,50 βαθμούς, με ακρίβεια ενός τετάρτου της ακέραιης μονάδας (όπως 0,25, 0,50, 1,00 κοκ). Στο Γ2 Υποκριτήριο η βαθμολογία είναι 0,50 αν τουλάχιστον μία συμμετέχουσα επιχείρηση στην Αίτηση Χρηματοδότησης κατέχει τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας την τελευταία πενταετία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή διεθνές επίπεδο (PCT), είτε 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Το βάρος του κάθε κριτηρίου (weight), όπως αυτό ορίζεται στον παρακάτω πίνακα, είναι διαφορετικό αναλόγως της στόχευσης κάθε Παρέμβασης.

Βάρη κριτηρίων

Παρέμβαση Κριτήριο Α Κριτήριο Β Κριτήριο Γ
I 0,6 1,5 0,9
II 1,2 0,9 0,9
III 0,9 1,5 0,6

 Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους

κριτηρίων με τα αντίστοιχα βάρη.

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία είναι το δεκαπέντε (15.00). Οι βαθμολογίες υπολογίζονται με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων με αποκοπή από την πρώτη πράξη. Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία (κατώφλι) είναι το δέκα (10.00) για όλες τις παρεμβάσεις. Επιπλέον, ορίζονται και ελάχιστες αποδεκτές βαθμολογίες ανά κριτήριο ανάλογα με την Παρέμβαση, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί

Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία

Παρέμβαση Ελάχιστη αποδεκτή Συνολική βαθμολογία Κριτήριο Α Εxcellence Κριτήριο Β Impact Κριτήριο Γ Implementation
I 10 3 3 3
II 10 3 3 3
III 10 4 3 3

 Ειδικά για την Παρέμβαση IV για τις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας, η αξιολόγηση δεν θα αφορά στο επιστημονικό αντικείμενο της πρότασης και θα περιοριστεί στον έλεγχο πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση στην Παρέμβαση ΙΙΙ «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» και με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων και έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το ίδιο ισχύει και στις προτάσεις έργων με Σφραγίδα Αριστείας (Παρέμβαση ΙV).

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική στην Παρέμβαση I «Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις» και στην Παρέμβαση ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς».

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής για όλες τις Παρεμβάσεις:  06/06/2024 και ώρα 12:00

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής:

 • για την Παρέμβαση Ι: 10/07/2024 και ώρα 15:00
 • για την Παρέμβαση ΙΙ: 17/07/2024 και ώρα 15:00
 • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV: η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι τις 11.2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.