Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση « Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» στοχεύει στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 16.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης και  υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες  φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 και συγκεκριμένα των πεδίων 581 (Παροχές σε εργαζόμενους), 585 (Διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (Αποσβέσεις).

Επί του ως άνω προσδιορισθέντος αθροίσματος εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό 25% για τον υπολογισμό της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης, με μέγιστο ποσό τις 18.000€ ανά επιχείρηση.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, υπολογίζεται το ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019, ως το συνολικό πραγματικό άθροισμα των συγκεκριμένων κωδικών δια το συνολικό αριθμό ημερών λειτουργίας του έτους επί 365.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού,  προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Μπορούν να συμμετέχουν

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν Δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.13.10.01, 93.13.10.02, 93.11.10.04 και 93.29.19.05) είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
 • να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020
 • Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000€. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019,
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 • Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 • Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 • Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 • Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 31 Μαϊου 2021 και ώρα 12:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .