Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση « Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – Επανεκκίνηση Εστίασης» στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 330.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με μέγιστο ποσό ενίσχυσης 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019 για κάθε επιχείρηση.

Πρόκειται για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση  υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης και  υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες  φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019, πεδίο 500  «Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή  Υπηρεσιών»).

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, υπολογίζεται ο ανηγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) ως ο  συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019 ή 2020) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους  (2019 ή 2020) επί 365 ή 366 αντιστοίχως.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ)

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν Δραστηριότητα την εστίαση (ΚΑΔ 56.10, 56.21, 56.29.20 και 56.30) είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
  • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά.
  • Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται  η Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ .