Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση « Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Η στήριξη των επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθεί με την παροχή επαρκούς ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους, μέσω της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης μέρους του κεφαλαίου κίνησης.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 350.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με ποσό ενίσχυσης  5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης 400.000€.

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 η μη επιστρεπτέα ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα του ανηγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020).

Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020.

Μπορούν να συμμετέχουν

Μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να έχουν μία από τις ακόλουθες Δραστηριότητες (α)Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, β)Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία και γ)Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων). είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα
  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
  • να απασχολούν προσωπικό το έτος 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας
  • H προϋπόθεση των ΕΜΕ πληρείται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
  • να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021

Ως έναρξη επιλεξιμότητας ορίζεται η 1η Απριλίου 2021.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00.

Η αξιολόγηση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.