Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Μπορούν να συμμετέχουν

Στη Δράση δύνανται να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Θα δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).
 • Θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης που περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

Προϋπολογισμός Δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 20.000€ έως 100.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 30.000.000€.

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τριπόλεως της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Δαπάνες Κτιρίων, Εγκαταστάσεων και Περιβάλλων Χώρος
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Έμμεσες Δαπάνες

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα ακόλουθα:

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου (30 μονάδες)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία (10 μονάδες)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης – Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία (10 μονάδες)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (10 μονάδες)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) (10 μονάδες)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) (30 μονάδες)

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική μέθοδος.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2024 και ώρα 13:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 08/04/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.