Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Η Δράση με τίτλο «Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συνολικού ύψους 30.000.000€ και στοχεύει στην αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση, τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη στροφή υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις περιοχές αυτές που επιφέρει η πορεία προς την επίτευξη του στόχου, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μηδενισμό των καθαρών εκπομπών που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου έως το 2050.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Περίοδος υποβολής

Η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί προσεχώς και η αίτηση χρηματοδότησης θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση-επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται/ δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός των παρακάτω περιοχών:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Νομοί Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας)
 • Δήμος Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας
 • Δήμος Οιχαλίας Ν. Αρκαδίας
 • Δήμος Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας
 • Δήμος Τρίπολης Ν. Αρκαδίας
Τι χρηματοδοτείται
 • Δαπάνες για κτίρια και περιβάλλοντα χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού & Μεταφορικών Μέσων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Δαπάνες προσωπικού
 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των λοιπών κατηγοριών)

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.