Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (λήξη υποβολών: 22/03/2024)

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, με προϋπολογισμό 190.000.000 €.

Μπορούν να συμμετέχουν

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης. Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 30.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια (1) ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και

(β) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες Ψηφιακού εξοπλισμού – λογισμικού και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες προβολής εξωστρέφειας και διεθνοποίησης
 • Δαπάνες μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Δαπάνες σχεδιασμού λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας
 • Έμμεσες δαπάνες

Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα ακόλουθα:

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Σπουδές των εταίρων / μετόχων σχετικές με την δραστηριότητα της επένδυσης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής επενδυτικού Σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική Αξιολόγηση. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 18/12/2023 και ώρα 15:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 22/03/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.