Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (λήξη υποβολών: 22/03/2024)

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο, με προϋπολογισμό 160.000.000 €.

Μπορούν να συμμετέχουν

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης.
 • Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Ξενοδοχεία

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
 • Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

 • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

 • Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα

 • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
 • Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, που συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ), κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

 

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 80.000€ έως 400.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά:

(α) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και

(β) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια εκτός από την  Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες Ψηφιακού εξοπλισμού – λογισμικού και υπηρεσίες λογισμικού
 • Δαπάνες Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες προβολής εξωστρέφειας και διεθνοποίησης
 • Δαπάνες μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Έμμεσες δαπάνες

Τα κριτήρια βαθμολόγηση είναι τα ακόλουθα:

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Σπουδές των εταίρων / μετόχων σχετικές με τον τομέα του Τουρισμού
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Συνέπεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου

Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική Αξιολόγηση. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 70.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 18/12/2023 και ώρα 15:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 22/03/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.