Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων (Έναρξη Υποβολών: 10/07/2024 – Λήξη Υποβολών: 25/09/2024)

Η Δράση «Ενίσχυση κοινωνικών επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κρήτη» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027 και έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών νέων ή και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 3 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31-10-2016), όπως ισχύει και διαχωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο: Υπό σύσταση Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. οι οποίοι θα συσταθούν και θα ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

2. Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο: Υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο ορίζονται οι φορείς που έχουν συσταθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης είναι 2.000.000,00€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 € έως και 70.000 €. Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 25.000 €, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ως εξής:

/ ποσοστό 70% για υφιστάμενες επιχειρήσεις (οι οποίες έχουν συσταθεί πριν τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης),

/ ποσοστό 30% για υπό σύσταση επιχειρήσεις (οι οποίες θα συσταθούν κατόπιν της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης),

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφέρεια της Κρήτης.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες θα αφορούν ενδεικτικά στους τομείς:

 

  • Τουρισμός εμπειρίας και γενικότερα υπηρεσίες του τουριστικού κλάδου,
  • Αγροδιατροφή – γαστρονομία
  • Υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας, εκπαίδευση
  • Φυσικό περιβάλλον & πράσινες τεχνολογίες
  • Κυκλική οικονομία
  • Οικοτεχνία / χειροτεχνία
  • Πολιτιστική - δημιουργική βιομηχανία

Η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ακολουθούν την Επιλογή Απλοποιημένου Κόστους και ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις κατηγορίες:

1. Δαπάνες Προσωπικού

/ Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (άνεργου εγγεγραμμένου στην ΔΥΠΑ)

/ Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

Οι δαπάνες προσωπικού για τις δύο ανωτέρω υποκατηγορίες είναι επιλέξιμες υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις :

/ Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική απασχόληση (μισθωτή εργασία),

/ Η εξόφλησή των δαπανών μισθοδοσίας (καθαρό ποσό σε εργαζόμενο) να πραγματοποιείται μόνο με τη χρήση τραπεζικού μέσου.

/ Το επιδοτούμενο μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος για εργαζόμενο/ους (μη μέλος/η του Φορέα), τόσο στις υφιστάμενες όσο και στη/ις νέα/νέες θέση/εις εργασίας που έχουν τις παρακάτω σχέσεις με τα μέλη του φορέα Κ.ΑΛ.Ο.: σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού (εξ αίματος και εξ αγχιστείας), δεν μπορεί αθροιστικά να ξεπερνά το κόστος που αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης για το σύνολο των εργαζομένων αυτών. Σε περίπτωση νομικού προσώπου που συμμετέχει στο φορέα Κ.ΑΛ.Ο, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους/μετόχους

2. Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου

/ Αφορά σε λοιπές άμεσες και έμμεσες για την υλοποίηση της πράξης δαπάνες, που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο απλοποιημένου κόστους 40% του αθροίσματος των δαπανών της κατηγορίας 1 ¨Δαπάνες Προσωπικού ¨

Δεν είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες :

/ Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

/ Δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης.

/ Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.

/ Δαπάνες για πρόστιμα, προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.

/ Δαπάνες προ σύστασης του φορέα Κ.ΑΛ.Ο

Κατηγορίες / Υποκατηγορίες Δαπανών Ένταση Ενίσχυσης
1. Δαπάνες Προσωπικού
  / Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (ανέργου εγγεγραμμένων στη ΔΥΠΑ) 100%
  / Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού 100%
2. Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων  Δαπανών Έργου
  / Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου
Αφορά : Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια, κοινή ωφέλεια,   προβολή, δικτύωση κ.α.). Εφαρμόζεται Ενιαίος   Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου -   απλοποιημένο κόστος (40% επί των επιλέξιμων άμεσων   δαπανών προσωπικού) – Υποχρεωτική κατηγορία   δαπάνης
100%

Η μεθοδολογία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι «συγκριτική» μεταξύ όλων των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται στα χρονικά περιθώρια.


Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:  10/07/2024 και ώρα 13:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων:  25/09/2024 και ώρα 15:00

 

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.