Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία

   

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» στοχεύει στην  ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 5.500.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 15.000,00€ έως 280.000,00€.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, με δυνατότητα παράτασης 6 μήνες.

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσοστό του 70%.

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Υφιστάμενες, νέες και υπό ίδρυση Πολύ Μικρές,  Μικρές και Μεσαίες  Επιχειρήσεις  οι οποίες αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της προκήρυξης
  • να υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης στην παρούσα δράση
  • για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις: ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) να μη συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο

Επιλέξιμες δαπάνες

  • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις)
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Λογισμικά
  • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών
  • Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού Σχεδίου
  • Λειτουργικές Δαπάνες
  • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Ημερομηνίες

– Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (11/01/2021).

– Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

– Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται βάσει κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στους πίνακες των κριτηρίων Αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.