Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Έναρξη:15/03/2024-Λήξη:15/05/2024)

Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» έχει στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€ και προέρχεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ 2021 – 2027) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. ΕΕ 651/2014 και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες

Σύμφωνα με τον ορισμό των ΜΜΕ, διευκρινίζεται ότι:

 • Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και πριν την ημερομηνία έκδοση της Πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν υποβάλλει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την 01/01/2022.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 500.000€ έως 12.000.000€.

Επενδυτικό σχέδιο με Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό μικρότερο των 500.000,00 € κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Ως επιλέξιμες περιοχές της παρούσας Δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς. Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης περιλαμβάνει το Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και τους όμορους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

Α. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 -15

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

 

0 -15

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 20

 

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 20

 

Ε. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

0 - 30

Τα κριτήρια επιλεξμότητας είναι τα ακόλουθα

ΟΜΑΔΑ Α

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Εξετάζεται η διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Εξετάζονται οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών και η διαδικασία έκδοσης αυτών

ΟΜΑΔΑ Β

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εξετάζεται το ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το συνολικό κόστος επένδυσης

ΟΜΑΔΑ Γ

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Εξετάζεται ο δείκτης γενικής ρευστότητας σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Εξετάζεται ο δείκτης οικονομικής μόχλευσης σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Εξετάζεται ο δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: Εξετάζεται ο δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Εξετάζεται ο δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης για το έτος 2022

ΟΜΑΔΑ Δ

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 9: Εξετάζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 10: Εξετάζεται η Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων Δανείων (ΙΑΤΔ)

ΟΜΑΔΑ Ε

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 11: Εξετάζεται η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Δαπάνες προσωπικού

Για τις δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 60% έως 70%, ενώ για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 75%. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.    

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/03/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.