«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» (Έναρξη:15/03/2024-Λήξη:15/05/2024)

Η δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υπό σύσταση και νεοσύστατων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας» και υποστηρίζει:

(α) παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή,

(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

(γ) επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών, (δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, (στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα,

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 75.000.000€

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι νέες και υπό σύσταση μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της παρούσας πρόσκλησης.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Ως ημερομηνία σύστασης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών, που εμφανίζεται στα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 75.000.000,00€ και κατανέμεται ως εξής:

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 5.000.000€ έως 40.000.000€.

Ως επιλέξιμες περιοχές της παρούσας Δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς. Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης περιλαμβάνει το Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και τους όμορους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

1. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 -13

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

 

0 -15

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 12

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 20

 

5. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

0 - 30

 

6. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 

0-10

 

 1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
 • Διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης
 • Απαιτήσεις Αδειοδότησης
 1. Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος
 • Διαθέσιμα κεφάλαια για το Επενδυτικό Σχέδιο
 1. Αξιολόγηση Φορέα επενδυτικού σχεδίου
 • Επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης που είναι συναφής με τον τομέα δραστηριότητας της επένδυσής (έτη)
 • Γενική επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (έτη)
 1. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου
 • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR)
 • Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων Δανείων (ΙΑΤΔ)
 1. Νέες θέσεις εργασίας
 • Αύξηση της Απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης
 1. Ειδικά Χαρακτηριστικά Επένδυσης
 • Τομείς προτεραιότητας ΕΣΔΙΜ

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προσωπικού

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ και στα ανώτατα οριζόμενα ποσοστά ενίσχυσης:

Επιλέξιμες Δαπάνες Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 50% 50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 75% 25%
Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 45% 55%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ. Δαπάνες που πραγματοποιούνται (ή συμβασιοποιούνται) πριν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, ήτοι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/03/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.