«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» (Έναρξη:15/03/2024-Λήξη:15/05/2024)

Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση και προώθηση επιχειρηματικότητας» και υποστηρίζει:

(α) παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή,

(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

(γ) επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών, (δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, (στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 75.000.000€

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, το οποίο θα σχετίζεται με τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησής, διαθέτουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης προγενέστερη της 1/1/2022.

Ως ημερομηνία σύστασης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εργασιών, που εμφανίζεται στα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 75.000.000,00€.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 5.000.000€ έως 40.000.000€

Ως επιλέξιμες περιοχές της παρούσας Δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς. Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης περιλαμβάνει το Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και τους όμορους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

1. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 -13

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

 

0 -15

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 12

 

4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 20

 

5. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

0 - 30

 

6. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 

0-10

 

 1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
 • Διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης
 • Απαιτήσεις Αδειοδότησης
 1. Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος
 • Διαθέσιμα κεφάλαια για το Επενδυτικό Σχέδιο
 1. Αξιολόγηση Φορέα επενδυτικού σχεδίου
 • Αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας
 • Δείκτης οικονομικής μόχλευσης
 • Δείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους
 • Δείκτης συνολικής ικανότητας δανεισμού
 1. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου
 • Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR)
 • Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων Δανείων (ΙΑΤΔ)
 1. Νέες θέσεις εργασίας
 • Αύξηση της Απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης
 1. Ειδικά Χαρακτηριστικά Επένδυσης
 • Τομείς προτεραιότητας ΕΣΔΙΜ

Η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε επενδυτικό σχέδιο για να είναι επιλέξιμο ανέρχεται σε 65 βαθμούς.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
 • Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
 • Δαπάνες Λογισμικού
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
 • Δαπάνες Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
 • Δαπάνες προσωπικού

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ και στα ανώτατα  οριζόμενα ποσοστά ενίσχυσης:

Επιλέξιμες Δαπάνες Δημόσια επιχορήγηση Ιδιωτική συμμετοχή
Δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το άρθρο 14 50% 50%
Δαπάνες για Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων Με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 33 75% 25%
Δαπάνες για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 45% 55%

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/03/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.