Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (Έναρξη:15/03/2024-Λήξη:15/05/2024)

Η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» έχει στόχο την  ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων, που θα υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000€ και προέρχεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ 2021 – 2027) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του προγράμματος.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την οποιαδήποτε διενέργεια πράξης που αφορά την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός εκάστου επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 500.000€ έως 12.000.000€.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης.

Ως επιλέξιμες περιοχές της παρούσας δράσης ορίζονται οι περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) Κοζάνης, Φλώρινας, Γρεβενών και Καστοριάς. Το Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης περιλαμβάνει το Δήμο Μεγαλόπολης, καθώς και τους όμορους Δήμους Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ – ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 

Α. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 -15

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

 

0 -15

 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 20

 

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

0 - 20

 

Ε. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

0 - 30

Τα κριτήρια επιλεξμότητας είναι τα ακόλουθα

ΟΜΑΔΑ Α

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Εξετάζεται η διαθεσιμότητα χώρου εγκατάστασης
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Εξετάζονται οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση των δαπανών και η διαδικασία έκδοσης αυτών

ΟΜΑΔΑ Β

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εξετάζεται το ποσοστό των διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το συνολικό κόστος επένδυσης

ΟΜΑΔΑ Γ

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Εξετάζεται η επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης που είναι συναφής με τον τομέα δραστηριότητας της επένδυσής (έτη)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Εξετάζεται η γενική επαγγελματική εμπειρία εταίρων / μετόχων της επιχείρησης (έτη)

ΟΜΑΔΑ Δ

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6: Εξετάζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR)
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7: Εξετάζεται η Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεολυσίων Δανείων (ΙΑΤΔ)

ΟΜΑΔΑ Ε

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8: Εξετάζεται η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων
 • Δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
 • Δαπάνες λογισμικού
 • Δαπάνες προσωπικού

Για τις δαπάνες εντός των περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 60% έως 70%, ενώ για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 75%. Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά διαφέρουν ανάλογα με το είδος της δαπάνης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/03/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 15/05/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.