Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας – Συνεργατικοί Σχηματισμοί – Δικτυώσεις»  στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων / σταθερών διεπιχειρησιακών συνεργασιών και στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τον καλύτερο συντονισμό της προμηθευτικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων logistics, την αύξηση της διαπραγματευτικής ικανότητας, τη διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 32.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα προϋπολογισμού επένδυσης από 400.000 € ως 3.000.000 €.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η Ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014.

Ενίσχυση

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης  και τις επιλέξιμες δαπάνες που θα συμπεριληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ειδικότερα για το σκέλος των Δαπανών που αφορούν στις Περιφερειακές Ενισχύσεις του άρθρου 14, ανά μέγεθος επιχείρησης και περιοχή επένδυσης, ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά ενισχύσεων σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων (S.A. 46230 (2016/N)

Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε Δικαιούχο του συνεργατικού σχήματος και για κάθε είδος ενισχυόμενης δραστηριότητας (είδος επενδυτικής δαπάνης και είδος ενισχύσεων).

Όταν ένα έργο περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, η καθεμιά από αυτές κρίνεται μεμονωμένα αν υπάγεται σε μια από τις παραπάνω Κατηγορίες Δαπάνης.

Το ύψος του ποσού της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε επιχείρηση του συνεργατικού σχήματος (Σi) για όλες τις κατηγορίες δαπανών που ενισχύονται με διαφορετικά άρθρα προσδιορίζεται ως ακολούθως:

 

Μπορούν να συμμετέχουν

Επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νέες, υπο σύσταση) που συμμετέχουν σε ομάδες Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ), οι οποίες συγκροτούνται από τουλάχιστον τρεις (3) υφιστάμενες και νέες ανεξάρτητες μεταξύ τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), με κάθετες, συμπληρωματικές, ή/και ομοειδείς δραστηριότητες. Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει :

 • τουλάχιστον μία (1) υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση, που δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκει στους εννέα τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ
 • Η επένδυση κάθε μέλους του ΣΣ πρέπει να εμπίπτει σε ένα επιλέξιμο ΚΑΔ που ανήκει στους εννέα (9) τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ και να συνδέεται άμεσα με τον τελικό στόχο της διεπιχειρησιακής συνεργασίας του ΣΣ (προϊόν, υπηρεσία, διαδικασία, τεχνογνωσία προς εμπορική διάθεση κτλ.)
 • Στο συνεργατικό σχήμα απαιτείται να συμμετέχει τουλάχιστον μία (1) υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • να συμμετέχει μόνον σε ένα Επενδυτικό Σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να δεσμευτεί ότι θα τηρεί, εφόσον εγκριθεί η πρότασή τους, απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • να επιβεβαιώνουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση
 • να δηλώσουν ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το μέρος του επενδυτικού σχεδίου που τους αναλογεί.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, έως 35% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός – Τεχνικές εγκαταστάσεις, έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Πιστοποίηση συστημάτων και προϊόντων/υπηρεσιών, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι του ποσού των 7.000€ ανά σύστημα διαχείρισης
 • Λογισμικό και συστήματα οργάνωσης, έως 15% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 50.000€
 • Προβολή – Προώθηση προϊόντων σε αγορές στόχους, έως 15% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και σε κάθε περίπτωση μέχρι ποσού 50.000€
 • Δαπάνες Ίδρυσης και παροχής υπηρεσιών, έως 000€
 • Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού, έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Τουλάχιστον το 50% του ενισχυόμενου Π/Υ προέρχεται από μεταποιητικές επιχειρήσεις.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 31η Μαΐου 2021 και ώρα 13:00.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση ορίζεται η 30η Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν συγκριτικά, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.