Γενετική Βελτίωση Ζώων (λήξη 30/12/2022)

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η δράση «Γενετική Βελτίωση Ζώων» είναι Υποέργο της Δράσης 1  «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.

β) Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα.

γ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων.

ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.

Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης καθορίζεται το ακόλουθο καθεστώς ενισχύσεων: Καθεστώς ενισχύσεων για την βελτίωση των γενετικών πόρων της κτηνοτροφίας.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 14.702.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Μπορούν να συμμετέχουν

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν οι Φορείς που αποτελούνται από νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
 • Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω 2 παραγράφων που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες

Ενισχύονται επενδύσεις σε έρευνα, σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού και σε δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης, πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του Καν. 702/2014. Οι δαπάνες έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης και πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο στην υποβαλλόμενη αίτηση.

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Για τις Πολύ Μικρές – Μικρές – Μεσαίες Επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000,00 € έως 2.000.000,00 €. Για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 500.000,00 € έως 1.000.000,00 €.

 Η ένταση ενίσχυσης (ποσοστά ενίσχυσης) ανά κατηγορία ενισχύσεων διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης (άρθρο 21, του Καν. 702/2014): 80%
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων (άρθρο 24, του Καν. 702/2014): 80%
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα (άρθρο 27, του Καν. 702/2014): 80% του διοικητικού κόστους για τη δημιουργία και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων και 70% για δαπάνες που αφορούν σε ελέγχους αποδόσεων. Εφόσον η ίδια δαπάνη χρησιμοποιείται και για τα γενεαλογικά βιβλία και για τους ελέγχους αποδόσεων το ποσοστό ενίσχυσης είναι 80%
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας (άρθρο 31 του Καν. 702/2014): 80% Τα ανωτέρω όρια δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων ή των έργων ενίσχυσης.

Όσον αφορά τα μέγιστα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία ενισχύσεων ισχύουν τα κάτωθι:

 • Για τις «Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και ανά έτος.
 • Για τις «Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας» το μέγιστο όριο επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών, ορίζεται σε 1.000.000 ευρώ.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα κάτωθι:

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 : Ωριμότητα Πρότασης (αφορά στην κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης καθώς και από την υπογραφή συμφωνητικού με τους συμμετέχοντες φορείς).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 : Σύμπραξη φορέων (τεκμηριώνεται με την Προσκόμιση προσχεδίου συνεργασίας).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 : Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ, όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης.
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 : Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών, όπως προκύπτει από τη μελέτη σκοπιμότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Πρόσκλησης και περιλαμβάνει αναφορά σε:
  • Εκτροφές για βιώσιμη και ανταγωνιστική παραγωγή κρέατος ή γάλακτος, αυγών κ.λπ.
  • Δράσεις που συμβάλλουν στην καινοτόμο αναδιάρθρωση της ελληνικής κτηνοτροφίας και στην παραγωγή νέων προϊόντων (προϊόντα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα γενετικής βελτίωσης).
  • Δράσεις για την αναβάθμιση της εξαγωγικής δυνατότητας της χώρας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης είναι άμεση και ολοκληρώνεται με την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων ενίσχυσης.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 7/12/2022 και λήγει στις 30/12/2022.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν:  α) την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης) και β) τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το αντίστοιχο Παράρτημα της Πρόσκλησης). Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.