Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη – Ν. 4887/2022

1.      Στόχοι νέου Αναπτυξιακού

 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • Πράσινη μετάβαση
 • Δημιουργία καινοτόμων, εξωστρεφών, δυναμικών-βιώσιμων επιχειρήσεων
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης
 • Ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό
 • Αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

2.      Επιλέξιμες νομικές μορφές

1. Εμπορική εταιρία

2. Συνεταιρισμός

3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

4. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες

5. Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

6. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις

7. ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»

3.      Λίστα καθεστώτων ενίσχυσης / προσκλήσεων

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων (ΨΤΜΕ),

2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων (ΠΜ-ΠΑΕ),

3. Νέο Επιχειρείν (ΝΕ),

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ),

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία (ΕΕΚ),

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια,

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα,

8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια (ΕΕ),

9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων,

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού,

11. Μεγάλες Επενδύσεις,

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας (ΕΑΑ),

13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

4.      Χαρακτήρας αρχικής επένδυσης

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγικής διαδικασίας
 • Θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας

Στα καθεστώτα ΨΤΜΕ, ΠΜ–ΠΑΕ, ΝΕ, ΔΑΜ, ΕΕΚ, ΕΕ, ΕΑΑ υπάγονται και επενδυτικά σχέδια χωρίς την πλήρωση της προϋπόθεσης του ολοκληρωμένου χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, εφόσον αυτά περιλαμβάνουν δαπάνες, οι οποίες εντάσσονται στις κατηγορίες δαπανών της παρ. 3 του άρθρου 107 (π.χ. έρευνα, περιβάλλον, κατάρτιση κ.ά).

5.      Επιλέξιμες δραστηριότητες

 • Επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα
 • Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
 • Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Τουρισμός
 • Logistics
 • Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις

6.      Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Α. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων κτηρίων και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Αθροιστικά δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 60% για τις κτιριακές δαπάνες, ενώ για τις επενδύσεις στον τομέα Logistics σε 70% επίσης για τις κτιριακές δαπάνες των εν λόγω επενδυτικών έργων. Για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα, ο εν λόγω συντελεστής ανέρχεται στο 80%. Στο 60% διαμορφώνεται επίσης για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια.
 • Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει παύσει τη λειτουργία της, υπό προϋποθέσεις.
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια).

Β. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Για τις  Μεγάλες επιχειρήσεις, οι άυλες δαπάνες δεν μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων ενώ για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Γ. Μισθολογικό Κόστος (Μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με Α&Β) – προϋποθέσεις:

 • Υποχρεωτική καθαρή αύξηση του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας από την υλοποίηση της επένδυσης υπολογίζεται για περίοδο 2 ετών και η πλήρωση των θέσεων εργασίας θα πρέπει να γίνει εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
 • Υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την πρώτη πλήρωσή τους για τις Μικρές, για 4 έτη για τις Μεσαίες και για 5 έτη για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις

7.      Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

 • Αμοιβές συμβούλων για ΜμΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης,
 • Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Επενδυτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • Ενισχύσεις για εργαζομένους σε μειονεκτική θέση

8.      Είδη Ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή:

Ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό (συνδυαστική χρήση)

Επιχορήγηση:

Δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών (συνδυαστική χρήση)

Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη:

Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. (συνδυαστική χρήση)

Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης:

Κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση. (μεμονωμένη χρήση)

Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά μόνο το Καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)

9.      Όρια ενισχύσεων

Ελάχιστος Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

 • Πολύ μικρές: 100 χιλ. €
 • Μικρές: 250 χιλ. €
 • Μεσαίες: 500 χιλ. €
 • Μεγάλες: 1 εκατ. €
 • ΚοινΣεπ, ΟΠ, ΑΣ & ΑΕΣ: 50 χιλ. €

Ανώτατο ύψος ενίσχυσης

 • Ανά επενδυτικό σχέδιο: 10 εκατ. €
 • Ανά επιχείρηση: 20 εκατ.€
 • Ανά όμιλο: 30 εκατ. €

10. Χρηματοδοτικό Σχήμα

Τρόποι κάλυψης Ιδίας Συμμετοχής:

 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων,
 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
 • με την ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών σε ειδικό λογαριασμό τα οποία δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση επτά ετών (για ΜΕ), ή πέντε ετών (για ΜΜΕ) ή τριών ετών (για Πμ & μΕ),
 • με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (που αφορούν αποκλειστικά γήπεδα, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό), με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης,
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο εκδιδόμενο με δημόσια ή μη εγγραφή, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, αποκλειόμενης της μορφής του αλληλόχρεου λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του δανείου δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

11. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η υποβολή των προτάσεων συνοδεύεται από την καταβολή παραβόλου ένα (1) τοις χιλίοις του ύψους του επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 ευρώ.

Σημείο υποβολής για Επενδυτικά σχέδια ύψους:

 • < 1 εκατ. ευρώ: Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας
 • > 1 εκατ. ευρώ έως 3 εκατ. ευρώ που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης
 • Υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια: Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα καθεστώτα ΨΤΜΕ, ΠΜΠΑΕ, ΔΑΜ, ΜΕ και ΕΑΑ  υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΥΠΑΝ, ασχέτως ύψους.

12. Διαδικασία Συμμετοχής

Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης ή με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, κατά τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται, με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης:

1. εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης,

2. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης.

Αιτήσεις που αξιολογούνται συγκριτικά, μέσω προτεραιότητας στη βάση της επιτυγχανόμενης επίδοσης της κάθε επένδυσης, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Αριθμοδείκτες επίδοσης,
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση του φορέα,
 • Κάλυψη Ιδίας συμμετοχής
 • Βιωσιμότητα και απόδοση επένδυσης και του φορέα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • Απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό
 • Αξιοποίηση αργούντων κτιρίων
 • Άλλα κριτήρια αναλόγως των σκοπών των καθεστώτων.

Στις περιπτώσεις που, για λόγους τεχνικής φύσεως που αφορούν στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (Π.Σ.-Αν) δεν είναι εφικτή η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Π.Σ.-Αν.

1. η διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοση διαπιστωτικής πράξης λειτουργίας του συστήματος από τον Γενικό Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.),

2. η διαδικασία άμεσης αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της άνω διαπιστωτικής πράξης, για όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί.

Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 117. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Περισσότερες πληροφορίες στο αναλυτικό ΦΕΚ:

Αναπτυξιακός Νόμος 4887_2022