Ανακοινώθηκαν οι δύο νέες προκηρύξεις Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δύο νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (για τα καθεστώτα ενισχύσεων «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» (5η προκήρυξη) και «Γενική Επιχειρηματικότητα» (7η προκήρυξη), συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατ. €, υπέγραψε την Πέμπτη, 20/05/2021, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης.

Πιο αναλυτικά:

Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα»

Διαθέσιμα κονδύλια

 • 120 εκατ. € ΠΔΕ (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων)
 • 280 εκατ. €, αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής

Επιλεξιμότητα

Επιχειρήσεις που βρίσκονται  εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας, συνεταιρισμού, Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικού Συνεταιρισμού, Ομάδας Παραγωγών ή Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων.

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού προγράμματος

 • μεγάλες επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ
 • μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, 250.000 ευρώ
 • μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ
 • Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 ευρώ.

Προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων:

 • Έναρξη: 25 Μαΐου 2021
 • Λήξη: 30 Ιουλίου 2021

 

Καθεστώς «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Διαθέσιμα κονδύλια

 • 400 εκατ. € ΠΔΕ (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων)
 • 5 εκατ. €, αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής

Επιλεξιμότητα

Επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ενεργητικού τους  δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. €.

Ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού προγράμματος

 • μικρές επιχειρήσεις, 150.000 ευρώ
 • πολύ μικρές επιχειρήσεις, 100.000 ευρώ

Προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων:

 • Έναρξη: 25 Μαΐου 2021
 • Λήξη: 30 Ιουλίου 2021