Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών (λήξη 31/12/2022)

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Το Πρόγραμμα IΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» ανήκει στα επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Σκοπός του Προγράμματος είναι ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και εμπεριέχουν:

 • Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες (ενδεικτικά: έρευνα αγοράς, μελέτη σκοπιμότητας, ενέργειες απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων),
 • Δραστηριότητες Ανάπτυξης των νέων ψηφιακών προϊόντων/ υπηρεσιών,
 • Συμπληρωματικές δραστηριότητες Εμπορικής αξιοποίησης των νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 100.000.000,00 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης διαμορφώνεται κατά περίπτωση έως και 70%.

Μπορούν να συμμετέχουν

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους τη οικονομίας, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη αγορά και εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού δικαίου. Ως επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες για τους σκοπούς του Προγράμματος II νοούνται αποκλειστικά οι δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοί πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Προτάσεις δεν μπορούν να υποβληθούν από οντότητες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών. Εξαιρούνται επίσης δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο τεκμηρίωσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ.).
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και δεν υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και το με Α.Π. 42649/EYKE5351/10.04.2017
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της Δράσης είναι όλη η ελληνική Επικράτεια.

Επενδύσεις – επιλέξιμες δαπάνες

Το Πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική αξιοποίηση νέων, καινοτόμων, ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία νεφοϋπολογιστικών υποδομών και υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών Cloud, την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών λογισμικού.

Τα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα συμπεριληφθούν στα επενδυτικά σχέδια, θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Μπορεί να απευθύνονται τόσο σε μεμονωμένους καταναλωτές (B2C), όσο και σε άλλες επιχειρήσεις (B2B/ B2B2C). Δεν αποκλείονται περιπτώσεις κάθετων/ εξειδικευμένων αγορών. Σε κάθε περίπτωση, απευθύνονται σε σαφώς ορισμένη δυνητική πελατειακή βάση και καλύπτουν διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου.
 • Τεκμηριώνουν την ιδιότητα του «προϊόντος», διακρίνονται δηλαδή μεταξύ άλλων από προκαθορισμένη λειτουργικότητα ενσωματωμένη στη βασική λύση πριν την όποια προσαρμογή ανά πελάτη, υψηλό βαθμό τυποποίησης, επαναληψιμότητα στον τρόπο διάθεσης/ εφαρμογής τους ανά πελάτη, διακριτή και αναγνωρίσιμη ονομασία (branding), οδικό χάρτη εξέλιξης (product roadmap), τυποποιημένη μεθοδολογία καθορισμού της σύνθεσης (configuration) και της τιμολόγησης αυτής (pricing), επαρκή τεκμηρίωση, καθώς και δυνατότητα ένταξης σε μία συγκεκριμένη αγορά (κατηγορία προϊόντων).
 • Δημιουργείται προστιθέμενη (τεχνολογική) αξία στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου. Για παράδειγμα, δε θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που προβλέπει τη διάθεση υφιστάμενων τεχνολογικών λύσεων απλώς υπό άλλη μορφή ή εμπορική ονομασία (repackaging, white labeling κλπ.). Αντίθετα, θεωρείται επιλέξιμη η επένδυση που δημιουργεί:
  • ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο ως βασική ιδέα/ πρωτότυπο (proof of concept/prototype),
  • μία ριζικά ανανεωμένη έκδοση υφιστάμενου προϊόντος βασισμένη σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η αναφορά σε «ανανεωμένη έκδοση» δεν καλύπτει τη δημιουργία νέων εκδόσεων (releases/versions) στο πλαίσιο της συνήθους εξέλιξης ενός προϊόντος, αλλά αφορά επενδύσεις ριζικού ανασχεδιασμού (π.χ: μεταφορά legacy προϊόντος σε νέα αρχιτεκτονική ή άλλο stack, cloud native, multitenant, API enabled).
  • ένα εντελώς νέο module προϊόντος με ξεχωριστή λειτουργικότητα, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενη οικογένεια προϊόντων (ενδεικτικά: νέο ERP/ CRM module που προστίθεται σε υφιστάμενη σουίτα).
 • Είναι τεχνολογικά άρτια και αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες. Ακολουθούν καλές πρακτικές στον τομέα τους όσον αφορά την αρχιτεκτονική, τον τρόπο ανάπτυξης και διάθεσης, που επιτρέπουν την κλιμάκωση σε μεγάλο αριθμό πελατών (στις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή) και διευκολύνουν την εξέλιξή τους.
 • Διαθέτουν στο τέλος της επένδυσης επαρκή λειτουργικότητα (σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται) που επιτρέπουν την εμπορική τους διάθεση στην αγορά (minimum marketable products).
 • Χρησιμοποιούνται στο τέλος της επένδυσης από πραγματικούς πελάτες/χρήστες, έστω και πιλοτικούς.

Στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων ενισχύονται οι ακόλουθες Δραστηριότητες (Δ):

 • Δ.1.: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, που προηγούνται της κυρίως ανάπτυξης του προϊόντος (Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας, Διενέργεια έρευνας αγοράς, Ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα που έχουν ως αντικείμενο την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων).
 • Δ.2.: Ανάπτυξη του προϊόντος, που αποτελεί και τον κύριο κορμό της επένδυσης (Ανάλυση και Λειτουργικός Σχεδιασμός, Τεχνικός Σχεδιασμός – Υλοποίηση του προϊόντος, Τυποποίηση, ετοιμασία για διάθεση
 • Δ.3.: Εμπορική αξιοποίηση (Διασφάλιση δικαιωμάτων εμπορικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις, Λοιπές Ενέργειες Προώθησης και Δημοσιότητας).

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κάτωθι:

 • Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)
 • Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ), όπως Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις κλπ.
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ), όπως Δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιότητας. προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ).

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος II πραγματοποιείται συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

 

α/α Κατηγορία
Κριτηρίων
Σχετική
βαρύτητα
Κριτήριο Σχετική
βαρύτητα
1 Κ.K.1
ΠΡΟΪΟΝ
35% Κ.1.1 Κατανόηση αγοράς-στόχου και
εστίαση σε πραγματικές ανάγκες
ή ευκαιρίες
40%
2 Κ.1.2 Καταλληλότητα προϊόντος και
Τεχνολογική/ Επιχειρησιακή
καινοτομία
40%
3 Κ.1.3 Ωριμότητα προϊόντος 20%
4 Κ.Κ.2
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
30% Κ.2.1 Προφίλ και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της βασικής
ομάδας
30%
5 Κ.2.2 Προφίλ και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα Επιχείρησης-
Δικαιούχου & Συνεργατών
30%
6 Κ.2.3 Πληρότητα μεθοδολογίας
εφαρμογής επιχειρηματικού
σχεδίου
40%
7 Κ.Κ.3
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
35% Κ.3.1 Αξιολόγηση οικονομικής
σκοπιμότητας και εμπορικής
βιωσιμότητας
30%
8 Κ.3.2 Επίπεδο εξωστρέφειας 30%
9 Κ.3.3 Εμπορικό ενδιαφέρον από
τρίτους – Στρατηγικές
Συνεργασίες
30%
10 Κ.3.4 Επιπτώσεις ESG 10%

 

Τρόπος βαθμολόγησης: Κάθε κριτήριο βαθμολογείται χωριστά και λαμβάνει μία ακέραια τιμή από 0 έως 3, δηλ. Β(ΚΧΥ) = [0 ή 1 ή 2 ή 3]. Υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει μεγαλύτερη/ πληρέστερη κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου.

 

Χαρακτηρισμός Πιθανή επεξήγηση (βοηθητικό) Βαθμολογία
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ Δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη των ζητουμένων.
Υπάρχει παντελής έλλειψη τεκμηρίωσης των ισχυρισμών.
Η προσέγγιση έχει ουσιώδεις ελλείψεις και δεν μπορεί να γίνει στο σύνολό της αποδεκτή.
0
ΟΡΙΑΚΑ ΕΠΑΡΚΕΣ –
ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Καλύπτονται κάποιες βασικές πτυχές, αλλά επίσης ένα μέρος
των ζητούμενων δεν προσεγγίζεται επαρκώς.
Δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία για την αιτιολόγηση-απόδειξη
των γενικών επιχειρημάτων που παρατίθενται.
Υπάρχει γενική και αόριστη αιτιολόγηση.
Παρατίθενται μεν επιχειρήματα τα οποία δεν κρίνονται
πειστικά.
1
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ –
ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Τα περισσότερα στοιχεία αξιολόγησης του κριτηρίου
καλύπτονται με επάρκεια.
Δίνονται σαφείς απαντήσεις και στις περισσότερες
περιπτώσεις παρατίθεται το ανάλογο τεκμηριωτικό υλικό.
2
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ –
ΑΡΙΣΤΟ
Καλύπτονται πλήρως όλες ή σχεδόν όλες οι πτυχές του
κριτηρίου και δίνονται επαρκή στοιχεία και τεκμηρίωση.
Από τα στοιχεία και τη συνολική τεκμηρίωση αναδεικνύεται ο
υψηλός βαθμός ποιότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης
αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο.
Η Αίτηση Χρηματοδότησης είναι πλήρως συμβατή με τη
φιλοσοφία της Δράσης αναφορικά με το συγκεκριμένο κριτήριο.
3

 

Υπολογισμός συνολικής βαθμολογίας: Για τον υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται ο απόλυτος βαθμός του με τη σχετική βαρύτητα (%) του κριτηρίου και το συντελεστή 100, δηλ. Βαθμολογία Κριτηρίου Β(ΚΧΥ) = Β(ΚΧΥ) x Βαρύτητα χ 100.

Στη συνέχεια αθροίζονται οι βαθμολογίες των κριτηρίων κάθε Κατηγορίας Κριτηρίων και πολλαπλασιάζονται με τη σχετική βαρύτητα κάθε Κατηγορίας Κριτηρίων.

Βαθμολογία Κατηγορίας Κριτηρίων Β(ΚΚΧΥ) = Β(ΚΧΥ) x Βαρύτητα

Ο συνολικός βαθμός της Αίτησης Χρηματοδότησης αποτελεί το άθροισμα των βαθμολογιών των επιμέρους Κατηγοριών Κριτηρίων, δηλ. Β = Σ [Β(ΚΚΧ)].

Η τελική βαθμολογία μπορεί να κυμαίνεται από 0 έως 300 βαθμούς. Η αποτύπωση των σταθμισμένων βαθμολογιών κάθε κριτηρίου, των βαθμολογιών των ομάδων κριτηρίων και της τελικής βαθμολογίας γίνεται σε ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

Ελάχιστα βαθμολογικά κατώφλια αποδοχής: Προτάσεις που λαμβάνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη των 150 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προτάσεις των οποίων η βαθμολογία οποιασδήποτε Κατηγορίας Κριτηρίων είναι μικρότερη των 40 βαθμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τα έργα που θα προταθούν προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Προγράμματος II μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000,00 € έως 2.000.000,00 €.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως και το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022. Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης. («Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.»).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.