Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Έναρξη:22/02/2024)

Η Δράση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης του ΤΑΑ – 16874 με τίτλο: «Εξοικονομώ Επιχειρώντας». Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 105.600.000€.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 12.2023.
 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.
 • Να δηλώνουν υπεύθυνα ότι στη διεύθυνση της Επιχείρησης μπορεί να τοποθετηθεί ο προτεινόμενος εξοπλισμός, και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.) ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
 • Να κατατίθεται συναίνεση του ιδιοκτήτη (Υπεύθυνη Δήλωσή του πριν την «οριστικά υποβληθείσα» αίτηση).
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ελάχιστος στόχος είναι η μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (και συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) τουλάχιστον κατά 30%. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω στόχος είναι υποχρεωτικός και κατ’ επέκταση οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης. Η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30% θα προκύπτει από τη σύγκριση του 1ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος πριν την έναρξη της επένδυσης, και του 2ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την υλοποίηση της επένδυσης, για την εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «Λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας» τότε η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου επιτυγχάνεται μόνο με ενεργειακό έλεγχο.

Η διάρκεια υλοποίησης σε κάθε αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έγκρισή της στο Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αιτήματος για καταβολή της ενίσχυσης της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 30/09/2025.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος επιδοτούνται όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η επιδότηση βασίζεται στην ένταση της ενίσχυσης και το μέγιστο π/υ επιλέξιμων δαπανών ανά μέγεθος επιχείρησης ως ακολούθως με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis:

 

 

Μέγεθος επιχείρησης

 

Μέγιστη Ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ)

Μέγιστος π/υ επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ)  

Ένταση ενίσχυσης

Πολύ μικρή ή Μικρή 10.000€ 20.000€ 50%
Μεσαία ή Μεγάλη 10.000€ 25.000€ 40%

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση:

 • Δαπάνης Εξοπλισμού:
  • Δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας.
  • Δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης.
  • Δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
  • Δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Δαπανών Υπηρεσιών:
  • Δαπάνης εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του Νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κλπ.),
  • Δαπάνης για την έκδοση δύο (2) Ενεργειακών Πιστοποιητικών, (Πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ)) για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα 2 ΠΕΑ θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται η νομοθεσία για το Ασυμβίβαστο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,
  • Δαπάνης για την υλοποίηση Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (στην περίπτωση αυτή δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη ΠΕΑ). Επισημαίνεται ότι οι 2 Ενεργειακοί έλεγχοι θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαφορετικούς Ενεργειακούς Ελεγκτές.

Για την επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out) σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται αυτοτελώς και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τουςκαι μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων. Μετά την εξάντληση του διαθέσιμου π/υ, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες αιτήσεις με βάση την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Έναρξη υποβολών αιτήσεων: 22/02/2024

Λήξη υποβολών αιτήσεων: Μέχρι εξάντληση του διαθέσιμου π/υ

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.