Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης (Έναρξη: 08/02/2024-Λήξη:08/04/2024)

Στόχος της Δράσης – Χαρακτηριστικά

Η Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» αφορά στην την ίδρυση επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σε τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Μπορούν να συμμετέχουν

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Θα δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε. κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).
 • Θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης που περιέχει δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες υποβλήθηκαν τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων και ποσοστό ενίσχυσης

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 20.000€ έως 100.000€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 20.000.000€.

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τριπόλεως της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Δαπάνες κτιρίων, εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.
 • Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων.
 • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.
 • Δαπάνες λογισμικού.
 • Έμμεσες δαπάνες.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι τα ακόλουθα:

 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο (35 μονάδες).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: Συνάφεια επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (10 μονάδες).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3: Εμπειρία ιδιοκτήτη ή εταίρου/μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμέτοχής (10 μονάδες).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4: Διάστημα ανεργίας, κατά την τελευταία 2ετία, ιδιοκτήτη ή εταίρου / μετόχου με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμέτοχής (10 μονάδες).
 • ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5: Δέσμευση για αύξηση της απασχόλησης (35 μονάδες).

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση ενίσχυσης ανά ΑΦΜ. Για την αξιολόγηση της Δράσης θα εφαρμοστεί η Συγκριτική μέθοδος.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 08/02/2024 και ώρα 13:00

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 08/04/2024 και ώρα 15:00

Δείτε την δημοσίευση της Δράσης εδώ.